Ne güzel bir rüya!

Ne güzel bir rüya!

ABONE OL
Kasım 27, 2021 10:19
Ne güzel bir rüya!
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Ülke eko­no­mi­sin­de bir sü­re­dir devam eden is­tik­rar­sız­lık, yük­sek faiz=enf­las­yon yak­la­şı­mı ve be­ra­be­rin­de ge­tir­di­ği yük­sek döviz kuru. 50 ku­ru­şun üre­ti­min­de kul­la­nı­lan ma­den­le­rin bile de­ğe­ri 80 ku­ru­şa yak­laş­tı.

Gay­ri­men­kul­ler değer ka­zan­dı, üre­tim­le değil, pa­ray­la para ka­zan­ma eko­no­mi­si tıkır tıkır iş­li­yor. Bu tablo içe­ri­sin­de ise Ak­yurt, An­ka­ra’da kira artış oranı ile An­ka­ra’da Göl­ba­şı’nın ar­dın­dan ikin­ci sı­ra­da yer aldı. Ülke ge­ne­lin­de de bu durum fark­sız değil, enf­las­yon al­tın­da ezi­len ke­sim­ler bı­ra­kın ev al­ma­yı artık ge­çi­ne­bil­me­nin der­di­ne düştü.

Göz­ler ise as­ga­ri üc­re­tin ne ola­ca­ğı­na çev­ril­di. Ancak daha ön­ce­ki ör­nek­le­rin­de de gö­rül­dü­ğü gibi as­ga­ri üc­ret­te­ki artış ne yazık kı iğ­ne­den ip­li­ğe zam an­la­mı­na ge­li­yor. Ka­şık­la ve­ri­lip kep­çey­le alı­nı­yor. Ocak ayın­da uy­gu­la­na­cak olan vergi zam­la­rı ve yeni ta­ri­fe­ler ile aynı du­rum­la kar­şı­laş­ma­mak hiçte müm­kün gö­rün­mü­yor.

Gün­de­mi­miz eko­no­mi, gün­de­mi­miz sof­ra­mız­da­ki ek­me­ği­miz, artan iş­siz­lik, kı­sa­ca­sı geçim derdi, ya­şa­ma derdi, ha­yat­ta, ayak­ta ka­la­bil­me derdi.

Yar­dı­ma muh­taç kim­se­le­re bak­mak, des­tek olmak sos­yal dev­let an­la­yı­şı­nın bir ge­re­ği… Hem be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan hem de dev­let ta­ra­fın­dan gıda yar­dı­mı, ya­ka­cak yar­dı­mı gibi ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne des­tek­le­me­ler ya­pı­lı­yor. Ancak geçen süre içe­ri­sin­de ih­ti­yaç sa­hip­le­ri azal­mak ye­ri­ne gün­den güne ar­tı­yor.

Ve ma­ale­sef bu­nun­la övü­nü­yo­ruz!

Ağa­ba­ba­la­rı hariç, top­lum ne­re­dey­se tüm ke­sim­le­ri eko­no­mik ko­şul­lar al­tın­da ezi­lir­ken, es­naf­la­ra de­ğin­me­den ge­çe­me­ye­ce­ğim. Ülke eko­no­mi­si­nin temel taşı, il­çe­le­rin ge­li­şi­min­de en önem­li pay sa­hi­bi es­naf­lar­da bu gün­ler­de ayak­ta ka­la­bil­me mü­ca­de­le­si ve­ri­yor.

Eko­no­mik so­run­la­rın suç­lu­su bu­lun­muş, es­naf­lar ve te­da­rik zin­ci­ri günah ke­çi­si ilan edil­miş­ti. Ken­di­ni­zi esnaf ye­ri­ne koyun, 10 li­ra­ya al­dı­ğı­nı­zı 13 li­ra­ya sa­tı­yor­su­nuz ve bir diğer gün ye­ri­ne koy­mak is­te­di­ği­niz­de satış ra­ka­mı­nı­zın da üze­rin­de ra­fı­nı­za yer­leş­ti­ri­yor­su­nuz, ser­ma­ye­niz gün­den güne eri­yor.

Saman, pi­rinç, kağıt, tek­no­lo­ji, oto­mo­bil, üre­tim araç­la­rı ve ne­re­dey­se tüm sek­tör­ler­de ham­mad­de ithal edi­lir­ken, döviz kuru ile bir­lik­te fi­yat­la­rın ye­rin­de say­ma­sı ol­duk­ça il­ginç olur­du. Eko­no­mist filan ol­ma­ya gerek yok, enf­las­yon ile mü­ca­de­le­nin tek ve ye­ga­ne şartı üre­tim­den ge­çi­yor.

Cum­hu­ri­yet’in ilk dö­ne­min­de ülke demir ağ­lar­la örül­müş, lo­ko­mo­tif sek­tör­ler­de dev­let fab­ri­ka­la­rı iş­let­me­ye açmış, 1938’li yıl­la­ra ge­lin­di­ğin­de bütçe fazla ver­me­ye baş­la­mış, uçak ve otom­bil üret­miş bir dev­let iken, üre­tim­den vaz geçen, neye sa­hip­se özel­leş­ti­ren, kri­tik öneme sahip iş­let­me­le­ri­ni ya­ban­cı­la­ra dev­re­den bir ülke…

1930’lu yıl­lar­da ku­ru­lan kağıt fab­ri­ka­la­rı­nın 2000’li yıl­la­ra ge­lin­di­ğin­de özel­leş­ti­ril­me­si, alan fir­ma­nın da ka­pı­ya kilit vur­ma­sı da en güzel örnek değil mi?

Ha­zı­ra dağ da­yan­maz der ata­la­rı­mız… Proje eko­no­mi­siy­le ge­li­şen rant eko­no­mi­si, Ak­yurt fuar alanı gibi, ya­tı­rım­cı­la­rın kay­nak­la­rı­nı emlak ve in­şa­at sek­tö­rü­ne ak­tar­ma­sı… Üre­tim­den kaçış, kolay para ka­zan­ma ola­nak­la­rı­nı top­lu­mun de­ğer­len­dir­mek is­te­me­si….

Düşen fa­iz­ler ile mal, mülk sa­hi­bi olmak için ka­za­nı­lan ve be­lir­li alan­la­ra ak­ta­rı­lan ka­zanç­lar…

Ne bek­li­yor­duk?

Öyle ya top­rak ana ken­di­li­ğin­den üre­tir ve hazır tepsi de bize çe­şit­li gü­zel­lik­le­ri sunar…

Bu olsa olsa güzel bir rüya olur­du!

Uyanalım mı?

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

rk

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.