Akyurt’ta sanayi kuruluşlarına dolmuş seferi gündemde

featured
service

Ak­yurt Be­le­di­ye Mec­li­si, il­çe­de bu­lu­nan sa­na­yi alan­la­rın­da ça­lı­şan­la­rın ula­şım so­run­la­rı­nı araş­tır­ma karar aldı. İlçe­de­ki mev­cut du­ru­ma göre, fab­ri­ka­lar­da ça­lı­şan va­tan­daş­lar iş­let­me­le­re ait ser­vis araç­la­rı veya toplu ula­şım araç­la­rı ile ula­şım­la­rı­nı sağ­lı­yor.

Ak­yurt Be­le­di­ye Mec­li­si’nde il­çe­de­ki sa­na­yi ku­ru­luş­la­rın­da ça­lı­şan va­tan­daş­la­rın ula­şım so­run­la­rı ele alı­nır­ken, Ula­şım ve Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi (UKOME)’nin yet­ki­li ol­du­ğu­na dik­kat çe­kil­di. Alı­nan ka­rar­da, ula­şım im­kan­la­rı­nın ye­ter­siz ol­du­ğu du­rum­lar­da, 5216 Sa­yı­lı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­nu­nu’nun 7. Mad­de­si­nin (f) bendi uya­rın­ca ula­şım hiz­met­le­ri Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne dev­re­dil­di­ği için, ula­şım­la il­gi­li ta­lep­ler ve is­tek­le­rin An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı EGO Genel Mü­dür­lü­ğü ve UKOME’ye ile­til­di­ği vur­gu­lan­dı.
Ak­yurt Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan belli gü­zer­gah­lar ve saat ara­lık­la­rın­da dol­muş hiz­me­ti sağ­lan­ma­sı için ge­rek­li ça­lış­ma­lar ya­pı­la­cak. İhti­yaç du­yul­ma­sı ha­lin­de, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı EGO Genel Mü­dür­lü­ğü ve UKOME’ye baş­vu­ru­da bu­lu­nu­la­cak.

Diğer ta­raf­tan özel ula­şım­da sı­kın­tı­lı gün­le­rin ya­şan­dı­ğı sü­reç­te, dol­muş es­na­fı­nın olası gü­zer­gah ka­ra­rı­na nasıl tepki ve­re­ce­ği merak edi­li­yor.

Akyurt’ta sanayi kuruluşlarına dolmuş seferi gündemde