Can Kaderoğlu: AK Parti’nin hikayesinin sonuna geldik

Can Kaderoğlu: AK Parti’nin hikayesinin sonuna geldik

ABONE OL
Mart 22, 2023 10:15
Can Kaderoğlu: AK Parti’nin hikayesinin sonuna geldik
0

BEĞENDİM

ABONE OL

CHP Çubuk İlçe Başkanı Can Kaderoğlu 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan genel seçimlere dair önemli açıklamalar yaptı. “AK Parti’nin hikayesinin sonuna geldik” diyen Kaderoğlu, “Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olarak büyük teveccüh görmesinin en önemli sebeplerinden birisi de uzun yıllar toplumun kutuplaştırılmış kesimlerini bir araya getiren erdemli tavırlarıdır” şeklinde konuştu.

CHP Çubuk İlçe Baş­ka­nı Can Ka­de­roğ­lu 14 Mayıs’ta ger­çek­le­şecek olan genel se­çim­le­re dair önem­li açık­la­ma­lar yaptı. “AK Parti’nin hi­ka­ye­si­nin so­nu­na gel­dik” diyen Ka­de­roğ­lu, “Genel Baş­ka­nı­mı­zın Cum­hur­baş­ka­nı adayı ola­rak büyük te­vec­cüh gör­me­si­nin en önem­li se­bep­le­rin­den bi­ri­si de uzun yıl­lar top­lu­mun ku­tup­laş­tı­rıl­mış ke­sim­le­ri­ni bir araya ge­ti­ren er­dem­li ta­vır­la­rı­dır” şek­lin­de ko­nuş­tu.

“BİTİŞ VEYA SON OLA­RAK GÖR­MÜ­YO­RUZ”
14 Mayıs’ta ger­çek­le­şecek olan genel se­çim­le­re dair ga­ze­te­mi­ze de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan CHP Çubuk İlçe Baş­ka­nı Can Ka­de­roğ­lu, se­çi­min önem­li ol­du­ğu­nu ancak bir bitiş ya da son ola­rak gör­me­dik­le­ri­ni söy­le­di. “Neden der­se­niz bu­ra­sı bizim ül­ke­miz, gi­decek bir ye­ri­miz yok.” diyen Ka­de­roğ­lu, “Do­la­yı­sıy­la ka­za­na­maz­sak önü­müz­de­ki se­çi­me ha­zır­la­nı­rız, ka­za­nır­sak ül­ke­mi­zi kal­kın­dır­ma­nın ve adil pay­la­şı­mın yol­la­rı­nı ara­rız. Se­çi­min öne­mi­ne ge­lin­ce, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi­nin onay ala­ca­ğı ya da de­ğiş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­nin or­ta­ya çı­ka­ca­ğı bir seçim ola­cak. Yani ül­ke­mi­zin önü­müz­de­ki yüz­yı­lı içe­ren sis­tem ara­yı­şı­na ‘kader planı’ çi­ze­ce­ği için son de­re­ce önem­li bir seçim ola­cak” diye ko­nuş­tu.

“MEV­CUT SİSTEM GAD­DAR­LAŞ­TI”
Mil­let İtti­fa­kı­nın fark­lı dünya gö­rüş­le­rin­den 6 si­ya­si parti ve bunun yanı sıra baş­ka­ca bir­çok parti ve si­ya­si çev­re­nin des­te­ği­ni ala­rak de­mok­ra­si bloku ha­li­ne gel­di­ği­ni ifade eden Ka­de­roğ­lu, mev­cut sis­te­min kaba, kı­rı­cı bir dil ve üs­lup­la be­ra­ber gad­dar­laş­tı­ğı­nı öne sürdü. “Top­lu­ma eko­no­mik, sos­yal ve si­ya­sal açı­dan umut ye­ri­ne korku ver­me­ye baş­la­ma­sıy­la be­ra­ber Ak Parti’nin hi­ka­ye­si­nin so­nu­na gel­di­ği­mi­zi ifade ede­bi­li­rim” diyen Ka­de­roğ­lu, “Mev­cut hü­kü­met artık ger­çek bir sta­tü­ko ha­li­ne gel­miş­tir ve aşıl­mak zo­run­da­dır. Tam da bu nok­ta­da top­lu­mun ih­ti­ya­cı ola­rak or­ta­ya çıkan an­la­yış; üst­ten bir dil kul­lan­ma­yan, bu­yur­gan bir bakış açı­sın­dan sıy­rıl­mış, kap­sa­yı­cı ve ço­ğul­cu bir yak­la­şım ola­rak Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’nda ci­sim­le­şi­yor. Genel Baş­ka­nı­mı­zın Cum­hur­baş­ka­nı adayı ola­rak büyük te­vec­cüh gör­me­si­nin en önem­li se­bep­le­rin­den bi­ri­si de uzun yıl­lar top­lu­mun ku­tup­laş­tı­rıl­mış ke­sim­le­ri­ni bir araya ge­ti­ren er­dem­li ta­vır­la­rı­dır. Emi­nim ki seçim sü­re­ci­ne kadar çok daha fazla si­ya­si parti top­lum­sal kesim bi­zim­le be­ra­ber bu de­ği­şim ve de­mok­ra­si yol­cu­lu­ğu­na ka­tı­la­cak­tır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

MAN­SUR YAVAŞ ETKİSİ
Se­çi­min ka­za­nıl­ma­sı ha­lin­de Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne Man­sur Yavaş’ın ge­ti­ri­lecek ol­ma­sı hak­kın­da da ko­nu­şan Ka­de­roğ­lu, “An­ka­ra ve İstan­bul be­le­di­ye­le­rin­de­ki yö­ne­tim de­ği­şik­li­ği ta­rih­sel ola­rak ül­ke­miz­de ik­ti­dar­la­rın de­ği­şe­ce­ği­ne işa­ret et­miş­tir. Bu iki şehri alan ik­ti­da­rı da almış. Do­la­yı­sıy­la baş­lan­gıç ola­rak 2019 yerel se­çim­le­ri­ni yaz­mak­ta fayda var. An­ka­ra ve İç Ana­do­lu’da Man­sur Yavaş et­ki­si­nin ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. An­ka­ra’da Sayın Yavaş ile bir­lik­te ka­za­nı­lan iv­me­nin Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vin­den do­la­yı se­çim­le­re de yan­sı­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum” dedi.

“EN ÇOK SESSİZ YIĞINLARA GÜVENİYORUM”

Çubuk’ta yü­rü­tü­len si­ya­si fa­ali­yet­ler ve san­dık gü­ven­li­ği ko­nu­su­na da de­ği­nen Ka­de­roğ­lu söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü: “San­dık gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da hiç­bir sı­kın­tı­ya mahal ver­me­ye­ce­ğiz. Her san­dık­ta en az iki gö­rev­li­miz mev­cut ola­cak­tır. İlk he­de­fi­miz san­dı­ğa gi­recek oy­la­rı ço­ğalt­mak ikin­ci­si ise san­dı­ğa giren oy­la­rı ko­ru­mak­tır. Her san­dık­ta; san­dık gö­rev­li­si, mü­şa­hit, bi­li­şim ve hukuk so­rum­lu­la­rı­mız­la tüm seçim çev­re­le­ri­miz­de hazır ve nazır ola­ca­ğız. Çu­buk­ta gi­ril­me­dik dük­kan, ça­lın­ma­dık kapı, gi­dil­me­dik köy, sı­kıl­ma­dık el bı­rak­ma­ya­ca­ğız. Tüm ku­rum­la­rı is­tis­na­sız zi­ya­ret ede­ce­ğiz. Der­di­mi­zi an­la­ta­cak, dert­le­ri­ni din­le­ye­ce­ğiz. Bu seçim bir tek oyun çok de­ğer­li ol­du­ğu bir se­çim­dir.

20 yıl­dır il­çe­miz­de si­ya­set­le uğ­ra­şan bir insan ola­rak şunu gö­rü­yo­rum ki, hal­kı­mız artık de­ği­şim ko­nu­sun­da karar kıl­mış. Bunu biz­le­re söy­le­nen­ler­den, hal­kı­mı­zın te­vec­cü­hün­den ve bazen söy­le­ye­me­dik­le­rin­den an­lı­yo­ruz. En çok da ses­siz yı­ğın­la­rın ya­ra­ta­ca­ğı dip dal­ga­sı­na gü­ve­ni­yo­rum.

“VA­TAN­DAŞ­LA­RI­MI­ZIN BA­ŞI­NI ÖNE EĞDİRME­YE­CEĞİZ”
Bu­gü­ne kadar Ak Parti’ye oy ve gönül ver­miş va­tan­daş­la­rı­mı­za ka­pı­mız da gön­lü­müz­de so­nu­na kadar açık­tır. Bu se­çim­de bu kez bize oy ver­me­le­ri­nin ik­ti­dar par­ti­si­ne uygun bir ten­kit, ken­di­le­ri­ne çe­ki­dü­zen ver­me­le­ri açı­sın­dan iyi bir uya­rı­cı ola­ca­ğı ka­nı­sın­da­yım. Yerel se­çim­ler­de bize oy veren va­tan­daş­la­rı­mı­za mah­cup ol­ma­dı­ğı­mız gibi Allah’ın iz­niy­le bu se­çim­de de biz­le­re oy veren va­tan­daş­la­rı­mı­zın ba­şı­nı öne eğ­dir­me­ye­ce­ğiz .

İkti­dar de­ği­şi­mi­nin ge­ti­re­ce­ği rüz­gar­la An­ka­ra’nın ku­ze­yin­de­ki ilçe be­le­di­ye­le­ri de Halk­çı Be­le­di­ye­ci­lik­le ta­nı­şa­cak­tır diye dü­şü­nü­yo­rum. Bunun için ça­lış­ma­la­rı­mı­zın her türlü alt­ya­pı­sı­nı şim­di­den kur­gu­lu­yo­ruz. Düne kadar bir­bi­ri­ne düş­man edil­me­ye ça­lı­şıl­mış tüm ke­sim­ler ba­rı­şa­cak ve bir­le­şe bir­le­şe ka­za­na­ca­ğız. Biz bir­lik­te Tür­ki­ye’yiz ve ancak bir­lik­te güç­lü­yüz.”

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.