Akyurt’ta kışın vazgeçilmezi: Şifa deposu atom paça

featured
service

Ak­yurt’ta ka­sap­lık yapan Bü­lent Gür­büz, özel ta­ri­fiy­le ha­zır­la­dı­ğı hem lez­zet­li hem de sağ­lı­ğa fay­da­lı Atom Paça Çor­ba­sı­nı müş­te­ri­le­riy­le bu­luş­tu­ru­yor.

Bu özel çorba, dana ayak paça, dana incik ve ilik­li kemik gibi üç fark­lı sa­ka­tat ve et par­ça­sı­nın ben­zer­siz bir kom­bi­nas­yo­nuy­la ha­zır­la­nı­yor. Özel­lik­le ko­la­jen ek­sik­li­ği ya­şa­yan­lar, kırık ve çıkık gibi prob­lem­le­ri bu­lu­nan­lar ta­ra­fın­dan ter­cih edi­len Atom Paça Çor­ba­sı, tam bir şifa de­po­su.

Akyurt'ta kışın vazgeçilmezi: Şifa deposu atom paça 1

PRO­TE­İN VE KA­LO­JEN DE­PO­SU: ATOM ÇORBASI

Bü­lent Gür­büz, yıl­la­rın ver­di­ği tec­rü­be ile Atom Paça Çor­ba­sı’nın ta­ri­fi­ni oluş­tu­rur­ken, bu çor­ba­yı sağ­lık ve lez­ze­tin mü­kem­mel denge için­de bu­luş­tu­ğu bir yemek ha­li­ne ge­tir­di. Gür­büz’ün ken­di­ne özel ta­ri­fi ile ha­zır­la­dı­ğı ve ‘Atom Paça’ adını ver­di­ği çorba özel­lik­le kış ay­la­rın­da yoğun talep gö­rü­yor.
Atom Paça Çor­ba­sı’nın, pro­te­in ve ko­la­jen ba­kı­mın­dan ol­duk­ça zen­gin bir içe­ri­ğe sahip ol­du­ğu­nu söy­le­yen Kasap Bü­lent Gür­büz, “Bu çorba eklem has­ta­lık­la­rı olan­lar ve kışın grip sal­gın­la­rın­dan ko­run­mak is­te­yen­ler için ideal bir se­çe­nek. İçe­ri­ğin­de­ki yük­sek pro­te­in ve ko­la­jen sa­ye­sin­de aynı za­man­da vü­cu­da ener­ji sağ­la­ya­rak me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rı­yor. Ko­la­jen ise kas­la­rı ona­rı­yor, ya­ra­la­rın iyi­leş­me­si­ne yar­dım­cı olu­yor” dedi.

Atom Paça Çor­ba­sı­nın lez­zet açı­sın­dan da müş­te­ri­le­rin­den tam not al­dı­ğı­nı be­lir­ten Gür­büz, “Çor­ba­mı­zın içe­ri­ğin­de her­han­gi bir katkı mad­de­si bu­lun­mu­yor. Ta­ma­men doğal mal­ze­me­ler­le ha­zır­lı­yor ve öz suyu ile kay­na­ta­rak ser­vi­si­ni ya­pı­yo­ruz. Sağ­lık fay­da­la­rı­nın ya­nın­da çor­ba­mı­zın eşsiz lez­ze­ti de ter­cih edil­me se­be­bi­miz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Akyurt’ta kışın vazgeçilmezi: Şifa deposu atom paça