Akyurtlular Derneği’nden eğitime destek kararı

Sadullah Çiftci
Sadullah Çiftci
service

Akyurtlular Derneği burs hesabı açarak şehir dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs verme kararı aldı. Dernek Başkanı Sadullah Çiftci, “Günümüzde özellikle şehir dışında öğrenci okutmak gerçekten çok zor. İlçe halkımız ile el ele vererek öğrencilerimize burs vermeyi, dayanışmayı büyütmeyi amaçlıyoruz. Akyurt halkının katkısının yanında kermesler düzenleyerek burs hesabımızı da güçlendireceğiz. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında derneğimiz öğrencilerimize destek olacak” şeklinde konuştu.

“GEZİLER SÜ­RECEK”

Ak­yurt­lu­lar Der­ne­ği­’nin fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da bilgi veren Sa­dul­lah Çift­ci gezi prog­ram­la­rı­nın sü­re­ce­ği­ni söy­le­di. “Bizim temel ama­cı­mız özel­lik­le üye­le­ri­miz olmak üzere Ak­yurt hal­kı­nın genel kül­tür se­vi­ye­si­ni ar­tır­ma­ya yö­ne­lik de­ği­şik alan­la­ra toplu halde gönül ra­hat­lı­ğıy­la ge­ze­rek gör­me­le­ri­ni sağ­la­mak. Gerek yur­ti­çi ge­rek­se de yurt­dı­şı tur­la­rı­mız devam edecek. Bu kar­şı­lık bul­du­ğu sü­re­ce der­ne­ği­miz ta­ra­fın­dan be­lir­li ara­lık­lar­la dü­zen­le­necek. Yurt­dı­şı tur­la­rı şu anda va­tan­daş­la­rı­mız açı­sın­da kur ne­de­niy­le imkan da­hi­lin­de gö­rül­mü­yor ancak iler­de yurt­dı­şı­na yö­ne­lik ge­zi­ler dü­zen­le­ye­bi­li­riz” diye ko­nuş­tu.

“BURS VER­ME­YE BAŞ­LA­YA­CA­ĞIZ”

Ak­yurt halkı ile el ele ve­re­rek öğ­ren­ci­le­re burs ve­re­cek­le­ri­ni sö­yle­yen Çift­ci, “2024 yı­lın­da Ak­yurt­lu şehir dı­şın­da üni­ver­si­te öğ­re­ni­mi gören öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze burs ve­re­ce­ğiz. Resmi burs he­sa­bı­mı­zı açtık. Bir mik­tar pa­ra­mız var. Şu anda ço­ğun­lu­ğa da­ğı­ta­cak du­rum­da de­ği­liz. Açmış ol­du­ğu­muz burs he­sa­bı­mı­za da tüm Ak­yurt­lu­la­rın des­te­ği­ni bek­li­yo­ruz. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin eği­tim ha­yat­la­rı­na katkı sağ­la­ma­yı umut edi­yo­ruz. Bugün ger­çek­ten özel­lik­le şehir dı­şın­da çocuk okut­ma, ha­ya­ta ha­zır­la­mak ol­duk­ça zor. Bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de aile­le­ri­mi­ze, öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze bir nebze de olsa katkı sağ­la­ya­bi­li­riz. 2024-2025 eği­tim-öğ­re­tim yılı içe­ri­sin­de ko­mis­yon­la­rı­mız ara­cı­lı­ğıy­la tes­pit et­ti­ği­miz öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze burs ver­me­ye baş­la­ya­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“KER­MES DÜ­ZEN­LE­YE­CEĞİZ”

Der­ne­ğin plan­la­ma­la­rı hak­kın­da bilgi veren Çift­ci şun­la­rı söy­le­di: “Yö­re­sel kı­ya­fet­le­ri­miz­den bir ta­ne­si de çinti. Ak­yurt kül­tü­rü­nün de­ğer­le­ri­ne sahip çıkma adına bin­dal­lı kur­su­nun ar­dın­dan çinti kur­su­nu da baş­la­ta­ca­ğız. Bir kurs aça­rak çinti ile il­gi­li far­kın­da­lık oluş­tu­ra­rak et­kin­lik­le­ri­mi­ze gelen ha­nı­me­fen­di­le­re çin­ti­le­ri giy­di­re­rek kül­tü­rü­mü­zün ya­şa­tıl­ma­sı nok­ta­sın­da bir ça­lış­ma­mız var. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin burs he­sa­bı­na katkı sağ­la­ya­bil­mek ama­cıy­la Mayıs ayı içe­ri­sin­de bir ker­mes dü­zen­le­mek is­ti­yo­ruz. Ker­me­si­mi­zin ge­li­rinin ta­ma­mı burs he­sa­bı­mı­za ak­ta­rı­la­cak. Ker­me­si­miz­de ev ha­nım­la­rı­mı­zın el emek­le­ri­nin sa­tı­şı ve yi­yecek sa­tı­şı ger­çek­le­şecek. Bu et­kin­li­ği­mi­zi de bun­dan böyle ge­le­nek­sel hale ge­tir­mek is­ti­yo­ruz. Önü­müz­de­ki dö­nem­ler­de­ki ker­mes­le­ri­miz­de yine aynı amaca hiz­met edecek. Tüm bu ça­lış­ma­la­rı­mız ve yö­ne­tim ku­ru­lu­mu­zun ka­ra­rı ile ger­çek­leş­ti­ri­lecek et­kin­lik­le­rin yanı sıra ge­le­nek­sel hale ge­tir­di­ği­miz yemek ya­rış­ma­mız ve Büyük Ak­yurt­lu­lar Bu­luş­ma­mız devam edecek. Yine müzik et­kin­lik­le­ri, kon­ser­ler­de gün­de­mi­miz içe­ri­sin­de yer alı­yor” dedi.
Çift­ci, der­ne­ğin burs ka­ra­rı­na katkı sağ­la­mak is­te­yen­le­rin Zi­ra­at Ban­ka­sı TR 63 0001 0012 7391 4866 6450 02 nolu he­sap­ta ba­ğış­ta bu­lu­nu­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.

Akyurtlular Derneği’nden eğitime destek kararı