Akyurt Belediyesi Halk Ekmek Büfesi için yer tahsis etti

featured
service

Ak­yurt Be­le­di­ye­si An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ta­le­bi üze­ri­ne Ye­şil­te­pe Muh­tar­lık Bi­na­sı­nın önün­de­ki park ala­nın­daki 9 met­re­ka­re­lik alanı halk ekmek bü­fe­si açıl­ma­sı için 5 yıl sü­rey­le tah­sis etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Akyurt Belediyesi’nden halk ekmek büfesi için yer tahsis etmesini istedi. An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, tah­sis edi­len alan­da Halk Ekmek bü­fe­si açıl­ma­sı­nı plan­lı­yor. Baş­vu­ru­la­rın ar­dın­dan ABB ta­ra­fın­dan ya­pı­lan çe­ki­liş son­ra­sın­da iş­let­me­ye hak ka­za­nan kişi be­lir­le­ni­yor. Ancak, bazı böl­ge­ler­de talep ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le süreç uza­ya­bi­li­yor.

Akyurt Belediyesi Halk Ekmek Büfesi için yer tahsis etti