1. Haberler
  2. ÇUBUK
  3. CHP’li Can Kaderoğlu: Bugün sandık kurulsa seçimi kazanırız

CHP’li Can Kaderoğlu: Bugün sandık kurulsa seçimi kazanırız

featured
service

Geç­ti­ği­miz yerel se­çim­ler­de CHP’den Çubuk Be­le­di­ye Baş­kan adayı olan Can Ka­de­roğ­lu ile seçim so­nuç­la­rı­nı, Çubuk’taki si­ya­si at­mos­fe­ri ve il­çe­nin ge­le­cek­te­ki ih­ti­yaç­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di­ği­miz bir rö­por­taj ger­çek­leş­tir­dik. Ka­de­roğ­lu, AKP’nin Çubuk’ta ilk kez %50’nin al­tı­na düş­tü­ğü­ne dik­kat çe­ke­rek, CHP’nin yıl­lar­dır gö­rül­me­miş bir oy ora­nı­na ulaş­tı­ğı­nı vur­gu­la­dı.

“Çubuk’ta ilk kez bir seçim ya­pıl­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum” diyen Ka­de­roğ­lu “Ben bugün san­dık ku­rul­sa se­çi­mi ka­za­na­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum. Da­ğı­lan tepki ve mu­ha­le­fet oy­la­rı­nın san­dık­ta bizim le­hi­mi­ze der­le­ne­ce­ği­ne dair bir his­si­ya­tım var. İlçe­miz için %24’lik oy oranı son elli yıl­lık CHP si­ya­se­ti için bir buz­kı­ran­dır” diye ko­nuş­tu.

“AKP’NİN OYU İLK KEZ YÜZDE 50 ALTINA DÜŞTÜ”

Tür­ki­ye uzun yıl­lar­dır alı­şık ol­ma­dı­ğı bir so­nuç­la çıktı bu se­çim­den. Siz Çubuk için seçim so­nuç­la­rı­nı nasıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?

Ön­ce­lik­le seçim so­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­di­rir­ken, uzun yıl­lar­dır Çubuk’ta ilk kez seçim ya­pıl­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Bu­gü­ne kadar il­çe­miz­de­ki si­ya­si at­mos­fer ve eği­lim ge­re­ği daha çok ik­ti­dar par­ti­si bir ismi atı­yor­du ve o isim zaten se­çi­le­ce­ği belli bir se­çi­me gi­ri­yor­du. Bu kez öyle ol­ma­dı. Daha önce söy­le­di­ğim üzere; AKP ta­ri­hin­de ilk kez Çubuk’ta %50’nin al­tı­na indi, üs­te­lik bir iki puan da değil %43 ban­dı­na düştü.

Bu­ra­da si­ya­si ola­nak söz ko­nu­su­dur, mu­ha­le­fet un­sur­la­rı si­ya­set ya­pa­cak zemin bul­muş­lar­dır şayet de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir­se çok kısa sü­re­de il­çe­miz­de de si­ya­set renk­li hale ge­le­cek­tir.

Yıl­lar­dır CHP’de gö­rül­me­miş bir oy ora­nıy­la se­çi­mi bi­tir­di­niz, neler söy­le­mek is­ter­si­niz?

Ben se­çi­min hemen er­te­si günü so­kak­la­ra çıkıp he­lal­lik almak için es­naf­la­rı­mı­zı ve va­tan­daş­la­rı­mı­zı zi­ya­ret ettim. O gün­den iti­ba­ren de so­kak­lar­da­yım. Göz­lem­le­di­ğim ve işit­ti­ğim söz­ler­den çı­ka­rı­mım şudur: İnsan­la­rın büyük bö­lü­mü Çubuk’ta CHP’nin bu kadar oy ala­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dük­le­ri için oy­la­rı­nı al­ter­na­tif si­ya­si par­ti­le­re ver­di­ği yö­nün­de bir tes­pi­ti­miz var. Seçim dö­ne­min­de açık­la­nan ve gör­dü­ğü­müz üzere ger­çek­li­ği ol­ma­yan an­ket­ler va­tan­da­şın eği­lim­le­ri­ne mü­da­ha­le­de bu­lun­du. El­bet­te bun­la­ra da önlem almak ge­re­kir­di, bun­lar­dan ders alı­yo­ruz.

Ben bugün san­dık ku­rul­sa se­çi­mi ka­za­na­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum. Da­ğı­lan tepki ve mu­ha­le­fet oy­la­rı­nın san­dık­ta bizim le­hi­mi­ze der­le­ne­ce­ği­ne dair bir his­si­ya­tım var. İlçe­miz için %24’lik oy oranı son elli yıl­lık CHP si­ya­se­ti için bir buz­kı­ran­dır. Olum­suz al­gı­lar kı­rıl­mış­tır. Doğru si­ya­si tarz, söy­lem, aday ve ekip­le il­çe­miz­de be­le­di­ye­yi ka­za­na­bi­le­ce­ği­miz or­ta­ya çık­mış­tır.

%24 to­hum­dur; su­lar­sak, ça­pa­lar­sak, iklim ko­şul­la­rı izin ve­rir­se.. bu to­hum­dan fi­dan­lar, ağaç­lar ve orman olur. Ola­cak­tır da.. Gü­ler­yüz, tatlı dil, çözüm odak­lı­lık, sa­mi­mi­yet, sa­ha­da bu­lun­ma, va­tan­daş­la doğru iliş­ki ve dü­rüst­lük.. Bun­la­rı kad­ro­la­rı­mı­za yay­ma­mız lazım. Bu­ra­dan il­çe­miz­de si­ya­set­le uğ­raş­mak is­te­yen özel­lik­le genç­le­re, ka­dın­la­ra ve emek­çi­le­re ses­le­ni­yo­rum; bu parti sizin par­ti­niz­dir, gelin üye olun ve si­ya­set yapın.

“SİVİL PLATFORMA İHTİYACIMIZ VAR”

Sizce Çubuk’un en önem­li ek­si­ği nedir ve ne öne­rir­si­niz?

İlçe­mi­zin büyük fo­toğ­ra­fı­na bak­tı­ğı­mız­da çok fazla ek­si­ği mev­cut fakat bazı dö­nem­ler­de en fazla öne çıkan ek­si­ği de­ği­şe­bi­li­yor. Bana göre uzun­ca bir sü­re­dir yö­re­mi­zin ve il­çe­mi­zin en büyük ek­si­ği si­ya­set üstü bir da­ya­nış­ma­cı sivil top­lum ku­ru­lu­şu­dur. Dönem dönem bu ih­ti­ya­ca te­ka­bül eden bir araya ge­liş­ler olu­yor fakat ya ener­ji­si ya da ömrü vefa et­mi­yor. Bugün il­çe­mi­zi kül­tür – sanat açı­sın­dan ileri çe­kecek, genç­le­rin ve ka­dın­la­rın ki­şi­sel ge­li­şim­le­ri­ne kat­kı­da bu­lu­na­cak, şeh­ri­mi­zin ta­nı­tı­mı­na her aşa­ma­da katkı ko­ya­cak, sos­yal da­ya­nış­ma­yı öne çı­ka­rıp güç­len­di­recek ve si­ya­set üstü kal­ma­yı da ba­şa­ra­cak bir sivil plat­for­ma geç­miş­te ol­du­ğun­dan çok daha fazla ih­ti­ya­cı var­dır. Ge­rek­ti­ğin­de bü­rok­ra­si­yi ve si­ya­set ku­ru­mu­nu da ha­re­ke­te ge­çi­re­bi­lecek, aka­de­mi­yi sü­reç­le­re dahil ede­bi­lecek, ta­ri­hi­mi­zi korur kol­lar­ken ge­le­ce­ği­mi­zin de şe­kil­len­me­si­ne katkı su­na­cak bir sivil ini­si­ya­ti­fi hep be­ra­ber; bil­has­sa genç­ler ve ka­dın­lar­la bir­lik­te or­ta­ya çı­kar­ma­lı­yız. Önü­müz­de­ki bir­çok so­ru­nu ancak bu da­ya­nış­ma­cı ve bü­tün­sel bakış açı­sıy­la aşa­rız diye dü­şü­nü­yo­ruz. Çubuk’ta bir­lik mut­la­ka ha­ya­ta ge­çi­ril­me­li­dir.

CHP’li Can Kaderoğlu: Bugün sandık kurulsa seçimi kazanırız