Akyurt’ta berberler çırak bulmakta zorlanıyor

featured
service

Ak­yurt’ta bir çok mes­lek­te ol­du­ğu gibi ber­ber­ler de çırak bul­mak­ta ve ye­tiş­tir­mek­te zor­la­nı­yor. Geç­mi­şin çı­rak­la­rı mes­le­ğin­de us­ta­la­şa­rak kendi iş ye­ri­ni açar­ken, gü­nü­müz us­ta­la­rı çırak ye­tiş­tir­mek­te ol­duk­ça zor­la­nı­yor.

İşye­ri­nin ca­mı­na ‘Çırak veya kalfa ara­nı­yor’ ya­zı­sı­nı asan Cemil Gör­müş, sa­de­ce ken­di­si­nin değil, sek­tör­de­ki diğer es­naf­la­rın da aynı so­ru­nu ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di.

ÇOCUK YAŞTA MES­LE­ĞE ATI­LAN ADIM
27 yıl­dır ber­ber­lik yapan, çı­rak­lık­tan us­ta­lı­ğa ge­çe­rek kendi iş ye­ri­ni açan Gör­müş, “Bazı mes­lek­ler­de ol­du­ğu gibi ber­ber­lik mes­le­ği de, uzun sü­re­de öğ­re­ni­len ve tec­rü­be edi­len bir mes­lek. Her ber­be­rin bu an­lam­da bir hi­ka­ye­si var­dır. Ben de çocuk yaşta mes­le­ği öğ­ren­mek için çırak ola­rak ça­lış­ma­ya baş­la­dım. Ni­ha­ye­tin­de mes­le­ği­mi­zi eli­mi­ze ala­rak ken­di­şi iş ye­ri­mi­zi açtık’ diye ko­nuş­tu.

“ÖĞ­REN­ME İSTEĞİ OLA­CAK”
Mes­le­ğin baş­lan­gı­cın­da­ki en önem­li nok­ta­nın öğ­ren­me is­te­ği ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Gör­müş, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü: “Şimdi çırak ara­dı­ğı­mız zaman ilk söy­le­nen ve merak edi­len ‘Ne kadar para ve­rir­si­niz?’ olu­yor. Biz, ve biz­den ön­ce­ki ku­şak­lar, ‘ben ber­ber olmak is­ti­yo­rum’ di­ye­rek mes­le­ğe adım at­tı­lar. El­bet­te ki, her bir işte amaç para ka­zan­mak ve ge­çi­mi­ni sağ­la­mak­tır ama bu öğ­ren­me is­te­ği­nin önüne geç­me­me­li­dir” dedi.

Akyurt'ta berberler çırak bulmakta zorlanıyor 1

“BER­BER OLACAĞIM”
Cemil Gör­müş ile be­ra­ber aynı iş ye­ri­ni pay­la­şan Kamil Çe­lik­bol ise ber­ber­lik mes­le­ği­ne nasıl adım at­tı­ğı­nı an­lat­tı. Çe­lik­bol, “Li­se­ye gi­der­ken bir ber­be­rin ka­pı­sı­nı çal­dım ve ‘Ben ber­ber olmak is­ti­yo­rum.’ dedim. Ders çı­kı­şın­da ve hafta son­la­rın­da ge­le­bi­le­ce­ği­mi söy­le­dim. İlk işime bu şe­kil­de 14 ya­şın­da baş­la­dım. Te­miz­lik yap­tım, ya­pa­bi­le­ce­ğim her işi yap­mak için gay­ret gös­ter­dim. O za­man­lar sa­de­ce biz bah­şiş­ler­le para ka­za­nır­dık. Ama söy­le­di­ğim gibi bu işe öğ­ren­mek için gir­dim ve çı­rak­lık, kal­fa­lık der­ken, usta ola­rak mes­le­ği­mi sür­dür­me­ye devam edi­yo­rum” diye ko­nuş­tu.

Akyurt’ta berberler çırak bulmakta zorlanıyor