1. Haberler
  2. Akyurt
  3. Uyanık esnaf dolandırıcının oyununu bozdu

Uyanık esnaf dolandırıcının oyununu bozdu

featured
service

Ak­yurt’ta es­naf­lık yapan Murat Can Çapar, oto­mo­bil sa­hi­bi olmak is­ter­ken az kal­sın do­lan­dı­rı­lı­yor­du. Yak­la­şık 1 mil­yon 500 bin TL de­ğe­rin­de­ki lüks aracı satın almak is­te­yen Çapar, do­lan­dı­rı­cı­lık yön­te­mi­ni fark edin­ce satın alma iş­lem­le­ri­ni dur­dur­du. Çapar, sav­cı­lı­ğa şi­ka­yet­te bu­lu­na­ca­ğı­nı söy­le­di.

“ÇEK ÖDEMEM VAR, BİRAZ UYGUN VERECEĞİM”
Özel­lik­le alım-sa­tım iş­lem­le­rin­de or­ta­ya çıkan fark­lı do­lan­dı­rı­cı­lık yön­tem­le­ri­ne bir ye­ni­si daha ek­len­di. Ak­yurt’ta es­naf­lık yapan Murat Can Çapar, in­ter­net üze­rin­den be­ğen­di­ği ara­cın sözde sa­hi­bi ile te­le­fon­da gö­rüş­tü. Sözde araç sa­hi­bin­den araç hak­kın­da bilgi alan Çapar, ücret ko­nu­sun­da da an­laş­ma­ya vardı. Çapar, “Be­ğen­di­ğim ara­cın sa­hi­bi san­dı­ğım kişi ile gö­rüş­tüm. Gayet nazik ve hiç du­rak­sa­ma­dan be­nim­le ko­nuş­tu. Pa­zar­te­si çekim var, biraz uygun ve­re­ce­ğim di­ye­rek 1 mil­yon 450 bin TL de­ğe­rin­de­ki araç için 1 mil­yon 350 bin TL’ye an­laş­tım. Bu tür iş­ler­de do­lan­dı­rı­cı­lık olay­la­rı­nı duy­du­ğu­muz için daha yük­sek bir bir ka­po­ra is­te­me­si­ne rağ­men 2 bin TL’yi banka he­sa­bı­na gön­der­dim ve alım sa­tı­mın ya­pı­la­ca­ğı günü bek­le­dim.” dedi.

ALICI MU­HA­SE­BECİSİ, SA­TI­CI OR­TA­ĞI…
Va­tan­daş­la­rı dik­kat­li ol­ma­la­rı ko­nu­sun­da uya­ran Çapar, ya­şa­dı­ğı olayı şu söz­ler­le an­lat­tı: “Te­le­fon­la gö­rüş­tü­ğü­müz­de şir­ket sa­hi­bi ol­du­ğu­nu be­lir­ten şahıs, ara­cın or­ta­ğı adına ka­yıt­lı ol­du­ğu­nu, sa­tı­şı da bu yüz­den üze­ri­ne al­ma­dı­ğı­nı, satın alma iş­lem­le­ri­ni or­ta­ğıy­la bir­lik­te yü­rü­te­ce­ği­mi söy­le­di. Ko­nuş­tu­ğu­muz yerde or­ta­ğı ile bu­luş­tuk. Aracı Com­pu­tes­te gö­tür­dü­ğü­müz­de beni tek­rar te­le­fon­la aradı. ‘Abi şimdi o sen­den pa­ra­yı kendi he­sa­bı­na is­te­ye­bi­lir, sen bana gön­der, araç benim ara­cım’ dedi. Bu söz­ler üze­ri­ne kuşku duy­ma­ya baş­la­dım. Te­le­fo­nu ka­pat­tık­tan sonra, or­ta­ğı san­dı­ğım ger­çek araç sa­hi­bi­ne, ‘Or­ta­ğın pa­ra­yı bana gön­der diyor, ben ruh­sat sa­hi­bi­ne ödeme ya­pa­ca­ğım’ de­yin­ce her şey or­ta­ya çıktı. Beni de ger­çek araç sa­hi­bi­ne mu­ha­se­be­ci­si ola­rak ta­nıt­mış. Araç sa­hi­bi de gö­rüş­tü­ğüm ki­şi­ye ara­cı­nı 1 mil­yon 440 bin TL’ye sat­mış, bin TL’de ka­po­ra almış, sözde ben mu­ha­se­be­ci­si ola­rak alım-sa­tım iş­lem­le­ri­ni yü­rü­tü­yo­rum. Do­lan­dı­rı­cı or­ta­da yok. Kur­du­ğu hi­ka­ye ile ger­çek alı­cı­yı ve sa­tı­cı­yı bu­luş­tu­ra­rak kendi he­sa­bı­na pa­ra­nın gön­de­ril­me­si için her türlü oyunu oy­na­dı” diye ko­nuş­tu.

Uyanık esnaf dolandırıcının oyununu bozdu
Yorum Yap