Selami Ünür: Gençik Merkezi neden hizmete alınmadı?

featured
service

İYİ Parti Ak­yurt İlçe Baş­ka­nı Se­la­mi Ünür, Ak­yurt Be­le­di­ye­si Genç­lik Mer­ke­zi ve Yüzme Ha­vu­zu’nun tes­lim ta­ri­hi­nin üze­rin­den bin gün geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek te­si­sin neden hiz­me­te alın­ma­dı­ğı­nı sordu.

Sos­yal medya he­sap­la­rın­dan bir pay­la­şım yapan İYİ Parti Ak­yurt İlçe Baş­ka­nı Se­la­mi Ünür, Ak­yurt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilal Ayık’a yö­nelt­ti­ği so­ru­la­ra bir ye­ni­si­ni daha ek­le­di. Yap­mış ol­du­ğu pay­la­şım­da, arazi sa­tı­şı ile be­le­di­ye­nin borcu olup ol­ma­dı­ğı­na yö­ne­lik so­ru­la­rı tek­rar­la­yan Ünür, ay­rı­ca Genç­lik Mer­ke­zi ve Yüzme Ha­vu­zu­na da de­ğin­di.

“KA­MU­NUN KAYBI VAR MI?”
Ünür so­ru­la­rı­nı şu şe­kil­de sı­ra­la­dı:

  • An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­ce 09.05.2022 ta­ri­hin­de ya­zı­lan yazı ile il­çe­miz­de ku­rul­ma­sı plan­la­nan Et ve Süt En­teg­re Te­si­si­ne yer tah­si­si ta­le­bi­ne ne cevap ve­ril­miş­tir?
  • Ak­yurt Be­le­di­ye­si Genç­lik Mer­ke­zi ve İki Adet Yarı Olim­pik Yüzme Ha­vu­zu Bi­na­sı Yapım İşi 15.10.2020 ta­ri­hin­de 22.828.000 TL be­del­le ihale edi­le­rek 10 Kasım 2020 ta­ri­hin­de 600 günde ka­bu­le hazır hale ge­ti­ril­me­si şartı ile yük­le­ni­ci­ye tes­lim edil­miş­tir. Tes­lim ta­ri­hin­den bu­gü­ne yak­la­şık 1000 gün geç­me­si­ne rağ­men söz ko­nu­su tesis neden hiz­me­te alı­na­ma­mış­tır?
  • Ge­çi­ci ka­bu­lü ya­pıl­mış mıdır? Ge­çi­ci kabul sü­re­si ne ka­dar­dır? Kesin ka­bu­lü kim­ler ya­pa­cak­tır?
  • Tes­lim sü­re­si­nin 1 yıl­dan fazla bir zaman geç­me­si­ne rağ­men ya­pı­la­ma­ma­sı­nın mü­seb­bi­bi kim­ler­dir? Cezai mü­ey­yi­de­si nedir ve kim­le­re uy­gu­lan­mış­tır? Ka­mu­nun her­han­gi bir kaybı söz ko­nu­su mudur? Ve tesis tam ka­pa­si­te ile hiz­me­te gir­di­ğin­de net ma­li­ye­ti ne ola­cak­tır? Söz­leş­me­nin bir su­re­ti­nin ta­ra­fı­mı­za ve­ril­me­si müm­kün müdür?
  • Yıl­lar­dır Ak­yurt ve ci­va­rı­nın et ke­si­min­de kul­la­nı­lan “Ak­yurt Mez­ba­ha­ne­si­nin” yık­tı­rıl­ma­sı işi yasal mev­zu­ata uygun ola­rak yap­tı­rıl­mış mıdır? Yıkım işi için hangi makam ta­li­mat ver­miş­tir? Yıkım es­na­sın­da her­han­gi bir iş ka­za­sı mey­da­na gel­miş midir?
    Dev­le­te daha doğ­ru­su ka­mu­ya ait değer ifade eden ve HEK’e ay­rıl­ma­la­rı tek­nik per­so­nel ra­po­ru ile tes­pit edi­len mal ve mal­ze­me­nin “mü­ba­de­le” ile iha­le­si (mev­zu­at uy­gun­sa eğer) müm­kün ola­bi­lir miydi?
  • Cevap müm­kün­se; in­şa­at de­mi­ri, ekip­man­lar ve değer ifade eden diğer mal­ze­me­ler­le Ak­yurt Be­le­di­ye­si­nin (ör­ne­ğin kaç adet fo­to­ko­pi ma­ki­ne­si, bil­gi­sa­yar, ya­zı­cı vb) ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­na­bi­lir miydi? Söz ko­nu­su te­si­sin mül­ki­ye­ti hangi ku­ru­ma ait­tir­ler veya devir ve tes­li­mi ya­pıl­mış mıdır?
Selami Ünür: Gençik Merkezi neden hizmete alınmadı?