Ayantaş’tan Ayık’a: Projelerimizi ‘Ben yaptım’ diye anlatıyor

featured
service

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ı projelerini sahiplenmekle eleştiren, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Gültekin Ayantaş, “Bazı projelerimizi ‘Biz yaptık’ diye anlatıyorlar. Örneğin Cücük Konağı, Kalaba Kuran Kursu, Balıkhisar Sağlık Ocağı’nın kaba inşaatını biz bitirdik. Çardakbağı Köy konağının tamamını biz bitirdik. Hastane bize ait proje. Proje ihalesi bizim dönemimizde yapıldı, inşaa ihalesi ile inşaası bu dönemde yapıldı. Proje bizim, yatırım programına biz aldırdık, yerini biz aldık. Bunlara rağmen ‘Ben yaptım’ demek, böyle bir şey olamaz, bizim yaptığımız hizmetlere sahip çıkmanın bir anlamı yok” diye konuştu.

“GEÇEN HAFTA 13 DÖNÜM YER SA­TIL­DI”

“Sa­ha­da­ki en büyük ra­hat­lı­ğı­mız va­tan­da­şın bana geç­miş­te çok rahat bir şe­kil­de ulaş­mış ola­bil­me­si, ka­pı­mı­zın açık ol­ma­sı” diyen Ayan­taş, “Va­tan­daş açı­sın­dan önem­li bir me­se­le bu. Hiz­met­ler bizim za­ma­nı­mız­da ya­pı­lan hiz­met­ler, son 5 yılda Ak­yurt’ta gö­rü­nür, ya da değer ka­ta­cak bir hiz­met üre­til­me­di. Çok ciddi gay­ri­men­kul sa­tıl­dı, buna kar­şı­lık or­ta­da ne var? Hiç­bir şey yok. Bugün 220 dö­nü­me yakın yer sa­tıl­dı, be­le­di­ye his­se­si ne kadar sa­tıl­dı bil­mi­yo­ruz. Daha geçen hafta 13 dönüm be­le­di­ye his­se­si sa­tıl­dı. Bugün 13 dönüm 50 mil­yon TL’den fazla ya­pı­yor, 3-4 ay önce de 80 mil­yon TL’lik yer sa­tıl­mış­tı. Ben bu­gü­nün ra­ka­mıy­la yak­la­şık 450 mil­yon TL ile be­le­di­ye­yi tes­lim et­miş­tim. Bunun ya­nın­da bir­çok yeri de satın al­mış­tık. Be­le­di­ye­ye bir kuruş gelir ge­ti­recek iş ya­pıl­ma­dı” diye ko­nuş­tu.

“YILDIRIM VE BEYAZIT’I İMARA AÇACAĞIZ”

İmar bek­le­yen ma­hal­le­ler ile il­gi­li de ko­nu­şan Ayan­taş, “Büğ­düz’ü, Ba­lık­hi­sar’ı, Ka­la­ba’yı, Kızık’ı bi­tir­mi­şiz. 5 se­ne­de tapu da­ğı­tı­la­ma­dı. İmarı, par­se­las­yo­nu bi­tir­miş­tim, tapu da­ğıt­ma­ma 3-4 ay kal­mış­tı. 5 se­ne­de bi­ti­re­me­di­ler. İmarda bazı de­ği­şik­lik­ler yap­tı­lar, de­ği­şik­lik demek, sü­re­nin uza­ma­sı de­mek­tir. De­ği­şik­lik yap­ma­la­rı­na hiç gerek yoktu. İmar plan­la­rı­nı mah­ke­me ka­rar­la­rı­na göre yap­tı­ğı­mız için, de­ği­şik­lik yapma hakkı yoktu. Ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler iti­raz hak­kı­nı ye­ni­den ta­nı­dı. Böy­le­lik­le süreç uzadı. Yıl­dı­rım Ma­hal­le­si bizim dö­ne­mi­miz­de imara açık­tı. Ama bo­zul­ma­mış 2 bin met­re­ka­re ve üze­ri­ni top­la­yıp gelen olur­sa çok katlı ve­ri­yor­duk. O şe­kil­de va­tan­da­şın ih­ti­yaç­la­rı­nı çö­zü­yor­duk. Bo­zul­ma­mış ada­lar­da kla­sik ya­pı­laş­ma devam edi­yor­du. Gelir gel­mez Yıl­dı­rım ve Be­ya­zıt Ma­hal­le­si’ni ruh­sa­ta aça­ca­ğım” diye ko­nuş­tu.

“BÜYÜK PASTADAN DİLİM ALACAĞIZ”

“Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile uyum­lu ça­lı­şıl­say­dı hem fuar alanı hem de et en­teg­re te­si­si çö­zü­me ka­vuş­muş olur­du” di­ye­rek söz­le­ri­ne devam eden Ayan­taş, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye baş­ka­nı kim se­çi­lir­se se­çil­sin biz uyum­lu ça­lı­şa­ca­ğız. Ak­yurt ola­rak, Bü­yük­şe­hir’in, büyük pas­ta­sın­dan dilim ala­ca­ğız. Bir be­le­di­ye baş­ka­nı­nın amacı gidip bü­yük­şe­hir­de kavga etmek de­ğil­dir. Be­le­di­ye baş­ka­nı­nın amacı il­çe­si­ne hiz­met al­mak­tır. Uyum­lu ça­lı­şa­rak bu hiz­me­ti alı­rız. Man­sur baş­kan Et En­teg­re Te­si­si yap­mak is­ti­yor­sa bizim ye­ri­miz hazır. Be­le­di­ye baş­ka­nı ol­duk­tan sonra hemen tah­si­si­ni ya­pa­rım. Dü­şün­ce­miz ise Te­ke­be­li’nden sonra Ka­ra­ca­ka­ya böl­ge­sin­de be­le­di­ye­mi­ze ait bir yer var. Hemen ora­nın tah­si­si­ni ya­pa­rız. Yeter ki, il­çe­mi­ze te­sis­ler ka­zan­dı­rıl­sın” dedi.

“1,5 MİLYON METREKARELİK MESİRE ALANINI TAMAMLAYACAĞIZ”

An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ait olan Os­man­lı Me­si­re ala­nı­nı 4 etap ola­rak plan­la­dık­la­rı­nı ve diğer 3 eta­bın ta­mam­lan­ma­sı için ça­lış­ma­la­ra baş­la­ya­cak­la­rı­nı kay­de­den Ayan­taş, “Os­man­lı Me­si­re Ala­nı­nın 2. eta­bı­nın yüzde 60’sı be­le­di­ye­mi­zin mül­ki­ye­tin­de. Ta­mam­la­nan bi­rin­ci etap 170 dö­nüm­lük bir alana sahip, ikin­ci etap ise yak­la­şık 50 dönüm. ‘Şükrü Acar’ oku­lu­mu­zun ya­nın­da kamu ya­ra­rı ka­ra­rı alın­mış­tı, bu­ra­yı imara aça­rak dol­dur-bo­şalt ile ka­mu­laş­tır­ma so­ru­nu­nu çö­ze­ce­ğiz. 3. Etap­ta ka­mu­laş­tır­ma ge­rek­li, 4. Etap ha­zi­ne mül­ki­ye­tin­de. Top­lam­da 1,5 mil­yon met­re­ka­re­lik alanı il­çe­mi­ze me­si­re alanı ola­rak ka­zan­dı­ra­ca­ğız”

“BÜ­YÜK­ŞEHİRLE BİRLİKTE SEVE SEVE YA­PA­RIZ”

Ga­ni­nin Ağıl Genç­lik Kampı pro­je­si­ne de­ği­nen Ayan­taş, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü: “Ga­ni­nin Ağıl mev­ki­sin­de­ki gö­let­te genç­lik kampı pro­je­miz hazır. Genç­le­rin kamp yap­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­ca­ğız, aynı za­man­da o böl­ge­nin ta­ma­mı­nı ağaç­lan­dı­ra­ca­ğız. Bunu da va­tan­da­şı­mız­la ortak ya­pa­ca­ğız. Ağa­cı­nı biz ala­ca­ğız, be­ra­ber di­ke­ce­ğiz, büyük, boylu ağaç­lar di­ke­ce­ğiz ki, daha erken ye­tiş­sin. O böl­ge­yi ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne ge­ti­re­ce­ğiz, va­tan­daş­la­rı­mız bu­ra­da olta ba­lık­çı­lı­ğı ya­pa­bi­lecek. Bu­ra­yı be­le­di­ye büt­çe­miz­le yap­tık ve önem ve­ri­yo­ruz. Bü­yük­şe­hir’de bu nok­ta­da des­tek ve­rir­se seve seve bir­lik­te ya­pa­rız.

“SANAYİ KAV­ŞA­ĞI TEHLİKELİ”

Mev­cut yol­lar ye­ter­li değil, Ak­yurt’ta çevre yol­la­rı­na ih­ti­ya­cı­mız var. Mes­lek li­se­sin­den, polis mes­lek yük­sek oku­lu­na bağ­la­na­cak bir çevre yolu, TOKİ’nin önün­den Çubuk Cad­de­si’ne ge­çi­re­ce­ği­miz bir yol, üçün­cü yol ise, Ak­yurt bağ­lar gi­ri­şi ola­cak­tır. Rek­re­as­yon ala­nın­dan, bağ­la­rın gi­ri­şi­ne bir yol sağ­la­ya­rak, sa­na­yi­mi­ze, em­ni­ye­ti­mi­ze de ula­şı­mı sağ­la­ya­cak bağ­lar gi­ri­şi­ni çöz­mek lazım. Sa­na­yi kav­şa­ğı şu anda çok teh­li­ke­li. Bun­la­rı da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile bir­lik­te çöz­me­miz lazım.

STK’LARA RAVLI HAN

Be­lir­li bir üye sa­yı­sı­na ulaş­mış sivil top­lum ör­gü­tü­ne lo­ca­lar ve­re­ce­ğiz. Hep­si­nin kul­la­na­bi­le­ce­ği büyük bir salon ya­pa­ca­ğız, ortak kul­la­nım alan­la­rı ola­cak. STK’lar top­lan­tı­la­rı için bu sa­lo­nu kul­la­na­bi­lecek. Hep­si­ne ayrı ayrı salon yapma şan­sı­mız yok, çay, kahve hiz­met­le­ri­nin ve­ri­le­ce­ği yer­ler­de ya­pa­ca­ğız. Pro­je­miz hazır, de­tay­lı ça­lış­tık. Gö­re­ve gel­di­ği­miz­de pro­je­mi­zi ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz.

İNŞAA ETMİŞTİK, DÖ­NÜŞ­TÜ­RÜL­DÜ

Öğ­ret­me­ne­vi­mi­zi as­lın­da Höyük par­kı­mız­da inşaa et­miş­tik ancak dö­nüş­tü­rül­dü, duş­la­rı­na kadar her şe­yi­ni yık­tı­lar, yazık oldu. Bir öğ­ret­me­ne­vi inşaa ede­ce­ğiz ve Milli Eği­tim’e dev­re­de­ce­ğiz. Otel­de kal­ma­ya gücü ol­ma­yan mi­sa­fir­le­ri­miz, il­çe­mi­zin zi­ya­ret­çi­le­ri bu­ra­da ko­nak­la­ya­bi­lecek. Bu önem­li ih­ti­ya­cı­mı­zı çö­ze­ce­ğiz.”

Ayantaş’tan Ayık’a: Projelerimizi ‘Ben yaptım’ diye anlatıyor