1. Haberler
  2. Akyurt
  3. Anız yakma, yeşil vatanı ve toprağını koru

Anız yakma, yeşil vatanı ve toprağını koru

featured
service

Ak­yurt Be­le­di­ye Mec­li­si, Çevre – Tarım ve Hay­van­cı­lık Ko­mis­yo­nu’nun ra­po­ru­nu gö­rü­şe­rek, anız yan­gın­la­rı­nı gün­de­mi­ne aldı. Son yıl­lar­da artan sı­cak­lık­la­rın yan­gın ris­ki­ni ar­tır­dı­ğı ifade edi­lir­ken Ak­yurt İlçe Tarım Mü­dür­lü­ğü ile iş bir­li­ği ya­pıl­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.

Anız yan­gın­la­rı­nı ön­le­mek, va­ta­dan­daş­la­rın can ve mal gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak ama­cıy­la çift­çi­ler tar­la­la­rı­nı erken sür­me­le­ri ko­nu­sun­da uya­rı­la­cak. Ay­rı­ca ya­pı­la­cak iş­bi­lir­li­ği ile çift­çi­le­rin bu ko­nu­da bi­linç­len­di­ril­me­si için de ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­lecek. Çift­çi­le­rin tar­la­la­rı­nı erken sür­me­le­ri ve anız yak­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da du­yar­lı­lık gös­ter­me­le­ri­nin yan­gın ris­ki­ni azal­ta­ca­ğı ifade edil­di.

Anız yakmanın zararları

Eko­lo­jik Za­rar­lar: Anız yan­gın­la­rı, doğal yaşam alan­la­rı­na büyük zarar ve­re­bi­lir. Or­man­lık alan­lar­da, bitki ör­tü­sü­nün tah­rip ol­ma­sı, top­rak eroz­yo­nu­na ve ha­bi­tat kay­bı­na yol aça­bi­lir. Bu durum, yerel fauna ve flora üze­rin­de olum­suz et­ki­ler ya­ra­ta­rak bi­yo­çe­şit­li­li­ği azal­ta­bi­lir.

Hava Kir­li­li­ği: Anız yan­gın­la­rı, büyük mik­tar­lar­da duman ve par­ti­kül madde sa­lı­nı­mı­na neden olur. Bu, hava ka­li­te­si­nin düş­me­si­ne ve so­lu­num yolu has­ta­lık­la­rı­nın art­ma­sı­na yol aça­bi­lir. Ay­rı­ca, at­mos­fe­re sa­lı­nan kir­le­ti­ci­le­rin iklim de­ği­şik­li­ği­ne kat­kı­da bu­lu­na­bi­le­ce­ği de unu­tul­ma­ma­lı­dır.

Top­rak Ve­rim­li­li­ği Kaybı: Yan­gın­lar, top­rak ya­pı­sı­nı olum­suz et­ki­le­ye­bi­lir ve ve­rim­li top­rak ta­ba­ka­la­rı­nın kay­bı­na neden ola­bi­lir. Bu, tarım alan­la­rın­da ürün kay­bı­na yol aça­bi­lir ve top­rak ka­li­te­si­ni uzun va­de­li ola­rak azal­ta­bi­lir.

Su Kay­nak­la­rı­na Etki: Su kay­nak­la­rı­nı olum­suz et­ki­le­r. Eroz­yon, ne­hir­le­rin kir­len­me­si ve su kay­nak­la­rı­nın azal­ma­sı gibi so­run­lar, yan­gın­la­rın su te­mi­ni üze­rin­de­ki et­ki­le­rin­den sa­de­ce bir­ka­çı­dır.

Anız yakma, yeşil vatanı ve toprağını koru