1. Haberler
  2. Akyurt
  3. Akyurt’umuzu yeşillendirmeye devam edeceğiz

Akyurt’umuzu yeşillendirmeye devam edeceğiz

featured
service

Ak­yurt Be­le­di­ye­si “Fi­dan­lar di­kil­sin, Ak­yurt Ye­şil­len­sin” slo­ga­nı çer­çe­ve­sin­de Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da dü­zen­le­nen et­kin­lik­te va­tan­daş­la­ra 5 bin adet çam fi­da­nı da­ğı­ta­rak do­ğa­ya ve ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı­na olan des­te­ği­ni sür­dür­dü.

Fidan da­ğı­tım et­kin­li­ği­ne Ak­yurt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilal Ayık, MHP Ak­yurt İlçe Baş­ka­nı Ser­kan Gör­gü­lü ve Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri ka­tıl­dı.

“AĞAÇ­LAN­DIR­MA SE­FER­BERLİĞİ DEVAM EDİYOR”

Dü­zen­le­nen tö­ren­le çam fi­dan­la­rı­nı alan va­tan­daş­lar Ak­yurt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilal Ayık’a te­şek­kür etti. Baş­kan Hilal Ayık fidan da­ğı­tı­mı hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Ak­yurt’umu­zun şe­hir­den uzak, güzel bir do­ğa­sı var. Biz de Ak­yurt Be­le­di­ye­si ola­rak bu do­ğa­yı ve ko­ru­mak ve yeşil alan var­lı­ğı­nı ge­niş­let­mek için Ak­yurt’umuzu ye­şil­len­dir­me­ye devam ede­ce­ğiz. 14’üncü yüz­yıl son­la­rı­na kadar geniş or­man­lık alan­la­ra sahip olan İlçe­miz­de, An­ka­ra’nın ha­mam­la­rı­nın ya­ka­cak ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı ama­cıy­la or­man­lık alan­lar büyük öl­çü­de azal­mış­tır. Son yıl­lar­da baş­lat­mış ol­du­ğu­muz ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de İlçe mer­ke­zin­de ye­ni­den ağaç­lan­dır­ma se­fer­ber­li­ği­miz devam edi­yor. Ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dır­mak ve yay­gın­laş­tır­mak ama­cıy­la Ak­yurt Be­le­di­ye­si ola­rak her yıl va­tan­daş­la­rı­mı­za fidan da­ğı­tı­mı ya­pı­yo­ruz. Her yıl ol­du­ğu gibi bu yıl da va­tan­daş­la­rı­mı­za 5 bin adet çam fi­da­nı da­ğı­tı­mı­nı ger­çek­leş­tir­dik. Ge­lecek ne­sil­le­ri­mi­ze daha yeşil bir Ak­yurt bı­rak­mak için Ak­yurt’umuzu ye­şil­len­dir­me­ye devam ede­ce­ğiz.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Akyurt’umuzu yeşillendirmeye devam edeceğiz