1. Haberler
  2. Akyurt
  3. Akyurt’ta Dernekler federasyon kurmak için bir araya geliyor

Akyurt’ta Dernekler federasyon kurmak için bir araya geliyor

featured
service

Ak­yurt­lu­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Sa­dul­lah Çift­ci ve il­çe­de fa­ali­yet gös­te­ren der­nek­le­rin yö­ne­ti­ci­le­ri, Ak­yurt’taki sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nı tek bir çatı al­tın­da top­la­ya­cak bir fe­de­ras­yon ku­rul­ma­sı için ça­lış­ma baş­lat­tı.

Çift­ci, Ak­yurt’ta her ma­hal­le­nin bir der­ne­ği ol­du­ğu­nu ve bu der­nek­le­rin bir araya gel­me­siy­le sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın se­si­nin daha güçlü çı­ka­ca­ğı­na inan­dık­la­rı­nı ifade etti.

“ORTAK PRO­JE­LER ÜRETİLİR”

Çift­ci, “Ak­yurt’umu­zun 26 ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan tüm der­nek­le­ri­mi­zi tek çatı al­tın­da top­la­ma fikri ortak bir fikir ola­rak dile ge­ti­ri­li­yor. Der­nek yö­ne­ti­ci­le­ri­miz­le bir araya ge­le­rek il­çe­miz­de­ki sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın se­si­nin daha gür çı­ka­bil­me­si, bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin sağ­la­na­bil­me­si adına fe­de­ras­yon kurma ka­ra­rı­nı aldık. Bu yön­de­ki ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Fe­de­ras­yon ku­rul­duk­tan sonra il­çe­miz­de­ki tüm der­nek­ler bir araya ge­le­rek ortak pro­je­ler üre­te­bi­lecek, so­run­la­ra daha hızlı çö­züm­ler üre­te­bi­lecek ve Ak­yurt’un ge­liş­me­si­ne daha fazla kat­kı­da bu­lu­na­bi­lecek” dedi.

“GÜÇLÜ VE ETKİN SİVİL TOP­LUM”

Çift­ci, fe­de­ras­yon ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li ola­rak söz­le­ri­ne şun­la­rı da ek­le­di: “Fe­de­ras­yo­nun ku­rul­ma­sıy­la bir­lik­te Ak­yurt’taki der­nek­ler ara­sın­da ile­ti­şim ve ko­or­di­nas­yon ar­ta­cak. Der­nek­le­ri­miz ortak fa­ali­yet­ler dü­zen­le­ye­bi­lecek, bir­bir­le­rin­den bilgi ve de­ne­yim alış­ve­ri­şin­de bu­lu­na­bi­lecek ve ortak so­run­la­ra karşı bir­lik­te çözüm üre­te­bi­le­cek­ler. Bu sa­ye­de Ak­yurt’taki sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı daha güçlü ve etkin bir hale ge­lecek.”

Ak­yurt­lu­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Sa­dul­lah Çift­ci, fe­de­ras­yon kurma ça­lış­ma­la­rı­nın yakın za­man­da ta­mam­la­na­ca­ğı­nı ve fe­de­ras­yo­nun kısa sü­re­de fa­ali­ye­te ge­çe­ce­ği­ni umut et­ti­ği­ni be­lirt­ti.

Akyurt’ta Dernekler federasyon kurmak için bir araya geliyor