1. Haberler
  2. Akyurt
  3. Akyurt Müftülük Sitesi ve Kur’an-Kursu inşaatı devam ediyor: Hayırsever desteğine ihtiyacımız var

Akyurt Müftülük Sitesi ve Kur’an-Kursu inşaatı devam ediyor: Hayırsever desteğine ihtiyacımız var

featured
service

Ak­yurt Müf­tü­sü Adem Yıl­dız ve der­nek baş­ka­nı Fatih Gönen, in­şa­atı devam eden Ya­tı­lı Erkek Kur’an Kursu bi­na­sın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. İnşa­atın du­ru­mu ve ih­ti­yaç­la­rı hak­kın­da bilgi veren Yıl­dız, pro­je­nin de­tay­la­rı­nı pay­laş­tı.

“120 ÖĞ­RENCİ KAPASİTELi YA­TI­LI PANSİYON”

Adem Yıl­dız yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ak­yurt Müf­tü­lü­ğü­mü­ze bağlı Ya­tı­lı Erkek Kur’an Kursu in­şa­atı­mız devam edi­yor. Müf­tü­lük ve der­nek iş­bir­li­ğiy­le inşa edil­mek­te olan, kül­li­ye şek­lin­de plan­la­nan pro­je­de 10 ders­lik, 120 ya­tı­lı öğ­ren­ci ka­pa­si­te­li pan­si­yon, Genç­lik Mer­ke­zi, öğ­ren­ci­ler için çok amaç­lı salon, 170 ki­şi­lik top­lan­tı sa­lo­nu, müf­tü­lük hiz­met bi­na­sı, ba­yan­lar için Kur’an Kursu, cami ve 5 ders­lik­li 4-6 yaş Kur’an Kursu bu­lun­mak­ta­dır” dedi.

Akyurt Müftülük Sitesi ve Kur'an-Kursu inşaatı devam ediyor: Hayırsever desteğine ihtiyacımız var 1

“8 MİLYON­LUK HA­YIR­SE­VER DES­TEĞİNE İHTİYA­CI­MIZ VAR

İnşa­atın çe­şit­li bö­lüm­le­ri­nin ha­yır­se­ver­ler ta­ra­fın­dan fi­nan­se edil­di­ği­ni be­lir­ten Yıl­dız, “Cami, 5 ders­lik­li 4-6 yaş Kursu ve elekt­rik iş­le­ri, Ko­ca­lar Ma­den­ci­lik adına ha­yır­se­ver Mu­har­rem Koca ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­mak­ta­dır. Ancak, man­to­la­ma, PVC pen­ce­re, ka­pı­lar, alçı sıva ve dış sıva, se­ra­mik, sıhhi te­si­sat ve ka­lo­ri­fer ya­pıl­ma­sı için yak­la­şık 8 mil­yon­luk ha­yır­se­ver des­te­ği­ne ih­ti­ya­cı­mız bu­lun­mak­ta­dır” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Pro­je­ye des­tek sağ­la­mak is­te­yen ha­yır­se­ver­ler, Ak­yurt Müf­tü­lük Si­te­si Ya­tı­lı Erkek Kur’an Kursu ve Cami Yap­tır­ma ve Ya­şat­ma Der­ne­ği’nin TR46 0001 0012 7397 6212 2650 01 nolu he­sa­bı­na ba­ğış­ta bu­lu­na­bi­lir.

Akyurt Müftülük Sitesi ve Kur’an-Kursu inşaatı devam ediyor: Hayırsever desteğine ihtiyacımız var