Akyurt’ta spora ilgi artıyor

Akyurt’ta spora ilgi artıyor

ABONE OL
Ocak 20, 2023 12:29
Akyurt’ta spora ilgi artıyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Ak­yurt’un tek spor sa­lo­nu olan GYM House’un ku­ru­cu­su Kür­şat Şahin, sağ­lık­lı bir yaşam için spor yap­ma­nın öne­mi­ne dik­kat çekti. Şahin, “Dü­zen­li spor yap­mak sağ­lı­ğı­nı­zı des­tek­ler ve has­ta­lık­la­ra ya­ka­lan­ma ris­ki­ni azal­ta­rak yaşam ka­li­te­ni­zi ar­tı­rır” dedi.

Yak­la­şık bir yıl önce hiz­met ver­me­ye baş­la­yan GYM House her yaş­tan Ak­yurt­lu’yu spor­la bu­luş­tur­du. Özel­lik­le genç­le­re spor yapma alış­kan­lı­ğı ka­zan­dır­mak adına il­çe­de­ki bu ek­sik­li­ği gi­de­ren GYM House, kısa sü­re­de Ak­yurt’ta her­ke­sin bil­di­ği bir spor sa­lo­nu ha­li­ne geldi. Özel­lik­le genç­ler ta­ra­fın­dan ter­cih edi­len GYM House 600’e yakın genç üye sa­yı­sı­na ulaş­tı.

GENÇ­LER SPORU SEVDİ
Kısa süre içe­ri­sin­de spor sa­lo­nu­na gös­te­ri­len il­gi­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti ifade eden iş­let­me sa­hi­bi Kür­şat Şahin, “Sa­lo­nu­mu­zun açı­lı­şın­dan bu yana 1 yıl 2 aylık bir sü­re­yi ge­ri­de bı­rak­tık. En önem­li he­de­fi­miz genç­le­ri kötü alış­kan­lık­lar­dan uzak­laş­tı­ra­rak on­la­ra sporu sev­dir­mek oldu. İlçe­miz genç­le­ri­nin spora olan il­gi­si her geçen gün ar­tı­yor, öyle ki üye sa­yı­mı­zın 600’ünü genç yaş gu­ru­bu oluş­tu­ru­yor. Ak­yurt nü­fu­su­na kı­yas­la­ya­rak çok iyi bir sayı.” diye ko­nuş­tu.

“HER­KESİ SPOR­LA TA­NIŞ­TIR­MAK İSTİYORUZ”
GYM House’u Ak­yurt’a ka­zan­dı­ra­rak önem­li bir ek­sik­li­ği gi­der­dik­le­ri­ni ifade eden Şahin, “İler­le­yen yıl­lar­da da aynı istek ve öz­ve­riy­le genç­le­ri­mi­zi, bü­yük­le­ri­mi­zi spora teş­vik edip sağ­lık­lı mutlu bir hayat ya­şa­ma­la­rı için uğ­ra­şa­ca­ğız. GYM House aile­si ola­rak Ak­yurt’un en büyük ek­sik­li­ği­ni en iyi şe­kil­de gi­der­di­ği­miz dü­şü­nü­yo­rum. İnşal­lah bütün Ak­yurt’u spor­la ta­nış­tı­rıp her­ke­sin sağ­lık­lı ya­şa­mı­na kat­kı­da bu­lu­nu­ruz” dedi.

SAĞ­LIK­LI YAŞAM İÇİN SPOR
Spor ve vücut ge­liş­tir­me hak­kın­da bilgi veren Şahin, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü; “Dü­zen­li spor yap­mak sağ­lı­ğı­nı­zı des­tek­ler ve has­ta­lık­la­ra ya­ka­lan­ma ris­ki­ni azal­tır, yaşam ka­li­te­ni­zi ar­tı­rır. Günde en az 30 da­ki­ka spor yap­mak kalp has­ta­lık­la­rı, felç, yük­sek tan­si­yon, di­ya­bet, meme ve kolon kan­se­ri, düşme, dep­res­yon gibi has­ta­lık­la­rın önüne geçer. Dü­zen­li spor yap­mak da­ya­nık­lı ol­ma­nı­zı ve kas­la­rı­nı­zın ge­liş­me­si­ni sağ­lar. Kemik sağ­lı­ğı­nı iyi­leş­ti­rir, vü­cu­du­nuz­da­ki yağ ora­nı­nı azalt­ma­nı­za yar­dım­cı olur. Dep­res­yo­nu önler gün­de­lik iş­le­ri­ni­ze daha kon­sant­re olur­su­nuz.

“KENDİNİZE OLAN GÜVENİNİZ ARTAR”
Vücut ge­liş­tir­me mo­ti­vas­yo­nu­nu­zu ar­tı­rır ve ant­ren­ma­nı­nız bit­ti­ğin­de ken­di­ni­zi mutlu his­se­der­si­niz. İste­di­ği­niz fi­zik­sel gö­rü­nü­me ulaş­tı­ğı­nız­da ken­di­ni­ze gü­ve­ni­niz artar. ant­ren­ma­na baş­la­dı­ğı­nız­dan iti­ba­ren kon­sant­re olur­su­nuz ve bi­te­ne kadar sa­de­ce ant­ren­ma­na odak­la­nır­sı­nız ka­fa­nız­da ne sorun varsa spor­la be­ra­ber bir so­nu­ca ulaş­tı­rır­sı­nız”

“SPOR­DA DE­VAM­LI­LIK ÖNEMLİDİR”
“Ant­ren­man­lar­da bazen yo­ru­cu, acı ve­ri­ci ve sı­kı­cı ola­bi­lir” diyen Kür­şat Şahin, spor yap­ma­nın ya­şa­mın bir par­ça­sı ha­li­ne gel­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifade ede­rek de­vam­lı­lı­ğın önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­di. Şahin, “Çoğu kişi dile ge­tir­di­ğim aşa­ma­la­ra ulaş­tı­ğın­da sporu bı­rak­mak ister. Fakat spora ilk ne için baş­la­dı­ğı­mı­zı dü­şü­nür­sek bir he­de­fi­mi­zin ol­du­ğu­nu ha­tır­lar­sak mo­ti­vas­yo­nu­muz artar ve pes et­me­den yo­lu­mu­za devam ede­riz. Be­lir­li bir di­sip­lin­de ant­ren­man yap­tı­ğı­nız­da ara­dan 2 ay kadar süre geç­ti­ğin­de bir yer­den sonra ba­ğım­lı­lık yap­ma­ya baş­lar. İşin man­tı­ğı­nı an­lar­sı­nız ve sporu bı­rak­maz­sı­nız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.