1. Haberler
  2. Akyurt
  3. Akyurtlular Derneği’nden geleneksel uçurtma şenliği

Akyurtlular Derneği’nden geleneksel uçurtma şenliği

featured
service

Ak­yurt­lu­lar Der­ne­ği ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ği ile bu yıl 3. kez dü­zen­le­necek olan Uçurt­ma Şen­li­ği ve Ya­rış­ma­sı, 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı’nda ger­çek­leş­ti­ri­lecek.

Et­kin­lik, Uzun­lar Ma­hal­le­si yolu Gölet Mev­ki­in­de il­ko­kul öğ­ren­ci­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la ya­pı­la­cak. Sı­nır­lı sa­yı­da uçurt­ma­nın da­ğı­tı­la­ca­ğı şen­lik­te, 3 ka­te­go­ri­de ya­rış­ma­cı­lar ödül­len­di­ri­lecek.

GÖK­YÜ­ZÜ REN­GA­RENK OLA­CAK

Ak­yurt­lu­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Sa­dul­lah Çift­çi, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Kur­tu­luş ve hür­ri­yet ate­şi­nin ya­kıl­dı­ğı bu özel günde, 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı’nda öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ka­tı­lı­mı ile ge­le­nek­sel hale ge­tir­di­ği­miz et­kin­li­ği­mi­zin üçün­cü­sü­nü ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Bu yıl da gök­yü­zü­nü ren­ga­renk uçurt­ma­lar­la süs­le­mek ve ço­cuk­la­rı­mı­zın eğ­len­me­si­ni sağ­la­mak is­ti­yo­ruz. Ka­tı­lım­cı­lar en büyük uçurt­ma, şekil ve desen ola­rak en güzel uçurt­ma ve en yük­se­ğe uçan uçurt­ma ka­te­go­ri­le­rin­de ya­rı­şa­cak” dedi.

Çift­çi ay­rı­ca, et­kin­li­ğin ço­cuk­lar için eğ­len­ce­li ve öğ­re­ti­ci bir de­ne­yim ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, tüm Ak­yurt­lu­la­rı et­kin­li­ğe davet etti.

Akyurtlular Derneği'nden geleneksel uçurtma şenliği 1
Akyurtlular Derneği’nden geleneksel uçurtma şenliği