1. Haberler
  2. Akyurt
  3. Akyurtlular Derneği’nden dayanışma çağrısı

Akyurtlular Derneği’nden dayanışma çağrısı

featured
service

Her Ra­ma­zan Ayı’nda il­çe­de­ki ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ula­şa­rak des­tek­te bu­lu­nan Ak­yurt­lu­lar Der­ne­ği Ra­ma­zan Ayı ön­ce­sin­de da­ya­nış­ma çağ­rı­sın­da bu­lun­du.

Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­riy­le bir­lik­te Ra­ma­zan Ayı fa­ali­yet­le­ri­ni plan­la­dık­la­rı­nı an­la­tan Ak­yurt­lu­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Sa­dul­lah Çift­ci, üye­le­ri­nin ve ha­yır­se­ver­le­rin des­te­ğiy­le bu yıl da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne alış­ve­riş çeki ver­me­yi he­def­le­dik­le­ri­ni açık­la­dı.

AK­YURT­LU­LAR DER­NEĞİ, İYİ VE KÖTÜ GÜ­NÜ­MÜZ­DE YA­NI­MIZ­DA
Ak­yurt­lu­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Sa­dul­lah Çift­ci, “Her yıl eli­miz­den gel­di­ğin­ce Ra­ma­zan Ayı’nda il­çe­miz­de­ki ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­mak için çaba sarf edi­yo­ruz. Bir­lik ve be­ra­ber­lik ayı olan Ra­ma­zan’da, her bir hem­şe­ri­miz diğer bir hem­şe­ri­mi­ze des­tek olmak, onun iftar sof­ra­sı­na dahil olmak is­ter­se bu da­ya­nış­ma ağına ka­tı­la­bi­lir. Ha­yır­se­ver­le­ri­miz ve ih­ti­yaç sa­hip­le­ri ara­sın­da kur­muş ol­du­ğu­muz köp­rü­yü daha da güç­len­di­re­bi­li­riz” diye ko­nuş­tu.

Ak­yurt­lu­lar ara­sın­da­ki da­ya­nış­ma ağını her geçen gün ge­liş­tir­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­yen Baş­kan Çift­ci, “Hem­şe­ri­le­ri­miz yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma ko­nu­sun­da ol­duk­ça du­yar­lı­lar ve bu da her geçen gün art­ma­ya devam edi­yor. Der­ne­ği­miz iyi ve kötü gü­nü­müz­de her bi­ri­mi­zin ya­nın­da olmak için ça­lış­ma­la­rı­nı bu doğ­rul­tu­da sür­dü­rü­yor” dedi.

Çift­ci, “Bu kut­sal ayın, yar­dım­laş­ma, da­ya­nış­ma, hoş­gö­rü, bir­lik, be­ra­ber­lik ve kar­deş­lik duy­gu­la­rı­mı­zı güç­len­dir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum. Ha­yır­lı ve sağ­lık­lı bir Ra­ma­zan ayı ge­çir­me­ni­zi di­ler­ken, hem­şe­ri­le­ri­mi­zin ve İslam dün­ya­sı­nın Ra­ma­zan ayını en içten duy­gu­lar­la kut­lu­yor, sağ­lık, mut­lu­luk ve huzur di­lek­le­rim­le say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum” diye ko­nuş­tu.

Akyurtlular Derneği’nden dayanışma çağrısı