1. Haberler
  2. Akyurt
  3. Akyurtlu Gençler Çanakkale Destanını yerinde öğreniyor

Akyurtlu Gençler Çanakkale Destanını yerinde öğreniyor

featured
service

Ak­yurt Be­le­di­ye­si ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ğiy­le her yıl dü­zen­le­nen Ça­nak­ka­le ge­zi­si, bu yıl da lise öğ­ren­ci­le­ri ve öğ­ret­men­ler­den olu­şan ka­fi­le­le­rin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti. Bir hafta süren ge­zi­de, 8. ve 12. sınıf öğ­ren­ci­le­ri reh­ber­ler eş­li­ğin­de Ça­nak­ka­le’nin ta­ri­hi alan­la­rı­nı zi­ya­ret ede­rek, Ça­nak­ka­le Des­ta­nı’nı ye­rin­de ya­şa­dı­lar.

Öğ­ren­ci­ler, Ki­lit­ba­hir, Seyit On­ba­şı hey­ke­li, Şe­hit­ler Abi­de­si, ANZAC Koyu, Has­ta­ne Şe­hit­li­ği, Sargı Yeri Şe­hit­li­ği, 57. Alay Şe­hit­li­ği ve Conk­ba­yı­rı gibi önem­li yer­le­ri ge­ze­rek, 109 yıl önce ata­la­rı­nın va­ta­nı sa­vu­nur­ken gös­ter­dik­le­ri fe­da­kar­lık­la­rı ye­rin­de görme fır­sa­tı bul­du­lar.

Ge­zi­ye ka­tı­lan Ak­yurt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilal Ayık, öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te ol­mak­tan büyük mut­lu­luk duy­du­ğu­nu be­lir­te­rek şu açık­la­ma­yı yaptı: “Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­müz­le bir­lik­te her yıl öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi Ça­nak­ka­le’ye gön­de­ri­yo­ruz. Genç­ler­le be­ra­ber biz­ler de Ça­nak­ka­le’ye gidip reh­ber eş­li­ğin­de şe­hit­lik­le­ri­mi­zi zi­ya­ret ede­rek, 109 yıl önce ata­la­rı­mı­zın hangi şart­lar­da va­ta­nı sa­vun­du­ğu­nu, zor­luk­lar içe­ri­sin­de nasıl des­tan yaz­dık­la­rı­nı ya­şa­ya­rak, his­se­de­rek ye­rin­de gö­rü­yo­ruz. Genç­le­ri­miz ha­yat­la­rı bo­yun­ca orada an­la­tı­lan­la­rı ha­tır­la­rın­dan çı­kar­ma­dan, o bi­linç­le ça­lı­şa­cak ve va­ta­nı­mı­zın ge­le­ce­ği­ni şe­kil­len­di­re­cek­ler.”
Baş­kan Ayık, öğ­ren­ci­le­rin gezi sı­ra­sın­da ya­şa­dı­ğı he­ye­ca­nı ve mut­lu­lu­ğu da pay­laş­tı: “İçle­rin­de ilk defa deniz gö­re­ce­ği için he­ye­can­la­nan, ilk defa ara­ba­lı va­pu­ra binen ve bunu dile ge­ti­re­rek mut­lu­lu­ğu­nu pay­la­şan ço­cuk­la­rı­mız da var. Genç­le­ri­mi­zin mut­lu­lu­ğu bizim de mut­lu­lu­ğu­muz­dur. Bunda ka­rın­ca kadar pa­yı­mız ol­duy­sa bu bize yeter. Ak­yurt Be­le­di­ye­si ola­rak özel­lik­le eği­tim ala­nın­da ya­pı­lan fa­ali­yet­ler ile öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze yö­ne­lik tüm et­kin­lik­ler­de eli­miz­den gelen tüm des­te­ği bu­gü­ne kadar sağ­la­dık. Bun­dan sonra da aynı şe­kil­de devam ede­ce­ğiz. Her­han­gi bir olum­suz­luk ya­şa­ma­dı­ğı­mız sü­re­ce her yıl bu et­kin­li­ği­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz. Ka­tı­lan tüm genç­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum.”

Akyurtlu Gençler Çanakkale Destanını yerinde öğreniyor