1. Haberler
  2. Akyurt
  3. Akyurt’ta hedef Bölgesel Amatör Lig

Akyurt’ta hedef Bölgesel Amatör Lig

featured
service

Akyurt Belediye Spor Kulüp Başkanı Nadi Tiryaki, yeni sezonda hedeflerini ‘Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek’ olarak açıkladı. Tiryaki, “Amatör Süper Lig’de de iddialı bir kadro kuracağız. Hedefimiz Bölgesel Amatör Lig, Akyurt halkının ve sporseverlerin desteği ile ilçemizi Bölgesel Amatör Ligde, sonrasında ise inşallah 3. ligde temsil etmek istiyoruz.” dedi.

An­ka­ra 1’inci Ama­tör Küme’de mü­ca­de­le eden Ak­yurt Be­le­di­yes­por, Süper Ama­tör Lig’e yük­sel­me ma­çın­ca Kı­zıl­ca­ha­mam Be­le­di­ye Spor ile karşı kar­şı­ya geldi.

Akyurt'ta hedef Bölgesel Amatör Lig 1

Ra­ki­bi­ni üstün bir oyun­la 6-2 mağ­lup eden Ak­yurt Be­le­di­yes­por A Ta­kı­mı adını ge­lecek yıl An­ka­ra Süper Ama­tör Lig’de mü­ca­de­le edecek ta­kım­lar ara­sı­na yaz­dır­dı.

An­ka­ra Ye­ni­ma­hal­le Hasan Doğan Stad­yu­mu’nda oy­na­nan se­zo­nun son ma­çın­da, Ak­yurt Be­le­di­yes­por, Kı­zıl­ca­ha­mam Spor’u 6-2 mağ­lup ede­rek se­zo­nu şam­pi­yon ta­mam­la­dı ve büyük bir zafer elde ede­rek Süper Ama­tör Lige yük­sel­di.

“AYNI İNANÇ­LA DEVAM EDE­CEĞİZ”

Şam­pi­yon­luk ku­pa­sıy­la bir­lik­te Ak­yurt’a dönen tek­nik heyet ve spor­cu­la­rı Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda Ak­yurt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilal Ayık kar­şı­la­dı. Baş­kan Hilal Ayık “Ta­kı­mı­mız­la gurur du­yu­yo­ruz. Sezon bo­yun­ca her maça di­sip­lin içe­ri­sin­de ha­zır­lan­dı­nız. Emek­le­ri­ni­zin kar­şı­lı­ğı­nı ala­rak Ak­yurt’u se­vin­ce boğ­du­nuz. Ge­lecek sezon daha zorlu ge­çecek. Aynı inanç­la ça­lış­ma­la­ra devam ede­rek ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­ca­ğı­nı­za ina­nı­yo­rum. Yö­ne­tim, tek­nik ekip ve fut­bol­cu­la­rı­mı­zı canı gö­nül­den teb­rik edi­yo­rum.” dedi.

Akyurt'ta hedef Bölgesel Amatör Lig 2

An­ka­ra spor ca­mi­ası­nın Ak­yurt Be­le­di­ye Spor’u fa­vo­ri gör­dü­ğü­nü ve bu bek­len­ti­ye cevap ver­dik­le­ri­ni ifade eden Nadi Tir­ya­ki, “Bu sene zor bir statü ile kar­şı­laş­tık. Önce grup­lar­da şam­pi­yon olduk, son­ra­sın­da şam­pi­yon olan ta­kım­lar play-off oy­na­dı. 10 ku­lü­bün mü­ca­de­le et­ti­ği play-off ligi de zor bir lig. Ama cen­til­men­ce, güzel fut­bol oy­na­ya­rak bunu ba­şar­dık. Zaten An­ka­ra fut­bol ca­mi­asın­da da Ak­yurt Be­le­di­ye Spor Ku­lü­bü­nün de bir yeri var artık. Bütün ca­mi­ada bizi fa­vo­ri gö­rü­yor­du. O bek­len­ti­ye de biz cevap ver­dik” şek­lin­de ko­nuş­tu.

“U-14 TA­KI­MI­MIZ ŞAMPİYON”

Tir­ya­ki söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü: “Alt­ya­pı­dan biz mut­la­ka kendi spor­cu­la­rı­mı­za A Ta­kı­mı­mız­da şans ve­ri­yo­ruz. A Ta­kı­mı­mı­zın ilk 11’inde sa­ha­da mü­ca­de­le eden de­ğer­li fut­bol­cu­la­rı­mız var. Alt­ya­pı­dan gelen fut­bol­cu­la­rı­mız­la da A ta­kı­mı­mız des­tek­le­ni­yor, bu an­lam­da alt­ya­pı­ya da özel­lik­le değer ve­ri­yo­ruz. U-11 yaş­tan U-19 yaşa kadar her yıl 8 ka­te­go­ri­de lige ka­tı­lım sağ­lı­yo­ruz. Be­lir­li yaş grup­la­rın­da da ta­kım­la­rı­mız şam­pi­yon olu­yor. Zaten U-14 ta­kı­mı­mız da bu yıl şam­pi­yon ola­cak, bir haf­ta­ya kadar ilan etmiş olu­ruz. U-14 B Li­gin­de şam­pi­yon ola­rak bir üst ka­te­go­ri­ye U-14 A li­gi­ne çı­ka­ca­ğız.

HEDEFİMİZ YİNE ŞAMPİYON­LUK”

Ama­tör Süper Lig’de de id­di­alı bir kadro ku­ra­ca­ğız. He­de­fi­miz böl­ge­sel ama­tör lig, Ak­yurt hal­kı­nın ve spor­se­ver­le­rin des­te­ği ile il­çe­mi­zi Böl­ge­sel Ama­tör Ligde, son­ra­sın­da ise in­şal­lah 3. ligde tem­sil etmek is­ti­yo­ruz. Önü­müz­de­ki sezon he­de­fi­miz yine şam­pi­yon­luk ola­cak. Tem­muz Ayı’nda yeni sezon için ha­zır­lık­la­rı­mı­za baş­la­ya­ca­ğız, güçlü bir kadro ile ge­lecek se­zon­da da spor ca­mi­asın­da adın­dan söz et­ti­ren bir kulüp olmak is­ti­yo­ruz.

Akyurt’ta hedef Bölgesel Amatör Lig