Hilal Ayık’tan Mansur Yavaş’a cevap: İşiniz gücünüz algı ve yalan

featured
service

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, ‘Mezbahane için yer göstermiyorlar’ sözlerine cevap veren Ayık, Büyükşehir Belediyesi ile Akyurt’ta saha incelemesinde bulunduklarını belirterek, “Belediyemizce gerekli teknik ve idari desteğin verileceği kendilerine bildirildi” diye konuştu.

Fuar Alanı ile ilgili de konuşan Ayık, “Büyükşehir belediyesinin fuar için ödemesi gereken miktar, bütçesinin sadece yüzde 0,65’i ve buna rağmen kaynak ayırıp yapacağım demek yerine bizleri suçlamayı tercih ediyor. İşiniz gücünüz algı ve yalan” dedi.

Man­sur Yavaş’ın fuar alanı hak­kın­da­ki açık­la­ma­la­rı­na cevap veren Ayık, “Fuar şir­ke­ti­nin Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı olan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın, en büyük hisse ora­nı­na sahip or­tak­lar­dan biri ol­ma­sı­na rağ­men 92 Mil­yar­lık büt­çe­sin­den fuar için pa­yı­na düşen 600 Mil­yon TL’yi ön­ce­lik verip ayı­ra­ma­dım demek ye­ri­ne, yüzde 4,5 hisse ora­nı­na sahip Ak­yurt Be­le­di­ye­si­ni suç­la­ma­sı­nı hay­ret­le kar­şı­lı­yo­rum. Ak­yurt Be­le­di­ye­si­nin büt­çe­si 295 Mil­yon TL ve fuar için öde­me­si ge­re­ken bedel yak­la­şık 100 Mil­yon TL. Öde­me­miz ge­re­ken mik­tar büt­çe­mi­zin yüzde 30’u ol­ma­sı­na rağ­men Ak­yurt Be­le­di­ye­si ola­rak biz fuar için kay­na­ğı­mı­zı ayır­dık. Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si­nin fuar için öde­me­si ge­re­ken mik­tar, büt­çe­si­nin sa­de­ce yüzde 0,65’i ve buna rağ­men kay­nak ayı­rıp ya­pa­ca­ğım demek ye­ri­ne biz­le­ri suç­la­ma­yı ter­cih edi­yor. İşiniz gü­cü­nüz algı ve yalan” dedi.

“BÜT­ÇEYİ NE YAP­TI­NIZ?”

Ak­yurt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilal Ayık, fuar ala­nı­nın ya­pı­la­bil­me­si için An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Man­sur Yavaş’ın İller Ban­ka­sın­dan kredi alma is­te­ği­ni ise sor­du­ğu so­ru­lar­la eleş­tir­di. Baş­kan Ayık, “Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı dep­rem böl­ge­si­ni inşa etmek ama­cıy­la tüm be­le­di­ye­ler için kre­di­le­ri kı­sıt­la­mış­ken, kay­na­ğı ora­dan bek­le­mek ne kadar ah­la­ki ya da ne kadar doğru? 23 Ağus­tos 2023 ta­ri­hin­de ger­çek­le­şen top­lan­tı­da İlbank’tan kredi ta­le­bi­ni­zi duyan her­kes, dep­rem böl­ge­si inşa edil­me­yi bek­ler­ken İlbank’tan kredi bek­len­ti­si­ne gir­me­nin doğru ol­ma­dı­ğı­nı, İlbank’ın ön­ce­li­ği­nin dep­rem böl­ge­si ol­du­ğu­nu be­lirt­me­di mi? Ba­kan­lık tüm kay­nak­la­rı­nı dep­rem böl­ge­si için kul­la­nır­ken, siz Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si büt­çe­si­ni ne yap­tı­nız?” so­ru­la­rı­nı yö­nelt­ti.

“5 YIL­LIK BÜT­ÇENİN YÜZDE 0,2’Sİ”

Fuar için öde­necek be­de­lin, 5 yıl­lık bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si büt­çe­si­nin sa­de­ce yüzde 0,2’si ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­ka­n Hilal Ayık, Man­sur Yavaş’a “Ba­ha­ne üret­mek, ki­şi­le­ri ve ku­rum­la­rı suç­la­mak ye­ri­ne keşke “Fuar ön­ce­lik­le­rim ara­sın­da ol­ma­dı­ğı için kay­nak ayır­ma­dım” de­sey­di­niz. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ola­rak kay­nak ayır­ma­dı­ğı­nız Fuar Alanı pro­je­si­nin ta­mam­lan­ma­ma­sı­nın mü­seb­bi­bi ola­rak baş­ka­la­rı­nı işa­ret et­ti­niz. Peki 2019 se­ne­sin­de seçim va­at­le­ri­niz ara­sın­da olan ha­va­ala­nı met­ro­su, mez­ba­ha ve ke­sim­ha­ne­yi neden yap­ma­dı­nız?” di­ye­rek böl­ge­ye ve Ak­yurt’a ve­ri­len söz­le­ri tut­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti.

“YER TESPİTİ İÇİN SAHA ÇALIŞMASINA BİZZAT KATILDIK”

Ak­yurt mi­tin­gin­de mez­ba­ha ya­pıl­ma­sı için ge­rek­li adım­la­rın atıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Man­sur Yavaş’ın, Bey­pa­za­rı Be­le­di­ye­si­ni örnek gös­te­re­rek AK Par­ti­li be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın ken­di­le­riy­le iş bir­li­ği yap­ma­ya ya­naş­ma­dı­ğı­ sözlerine de cevap veren Ak­yurt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilal Ayık, “An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Man­sur Yavaş, 7 Mayıs 2022 ta­ri­hin­de İlçe­miz­de dü­zen­le­di­ği muh­tar­lar top­lan­tı­sın­da ken­di­si­ne mez­ba­ha ile il­gi­li yö­nel­ti­len so­ru­ya Be­le­di­ye­mi­ze arazi tah­si­si için yazı yaz­dır­dı­ğı­nı ancak cevap ala­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Be­le­di­ye­mi­ze gön­de­ril­di­ği ve cevap alı­na­ma­dı­ğı iddia edi­len resmi yazı, bu top­lan­tı­dan iki gün sonra be­le­di­ye­mi­ze ula­şan, ale­la­ce­le ya­zı­lan 9 Mayıs 2022 tarih ve 460498 sa­yı­lı ya­zı­dır. Daha sonra 16 Mayıs 2022 ta­ri­hin­de Ak­yurt Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­mız, Plan ve Proje Mü­dü­rü­müz, ABB Sağ­lık İşleri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Ve­te­ri­ner İşleri Şube Mü­dü­rü ve ça­lı­şan­la­rı ile yer tes­pi­ti için saha in­ce­le­me­si­ne biz­zat ka­tıl­dık. 5 bin 788 met­re­ka­re ve 101 bin 192 met­re­ka­re alana sahip iki al­ter­na­tif sa­ha­yı ken­di­le­ri­ne öner­dik. Bu ara­zi­le­rin tüm bil­gi­le­ri 23 Mayıs 2022 tarih ve 7329 sa­yı­lı yazı ile ABB’ye gön­de­ril­di. 31 Mayıs 2022 tarih ve 494322 sa­yı­lı yazı ile 5 bin 788 met­re­ka­re­lik arsa için Be­le­di­ye­miz­den tah­sis ya­zı­sı is­ten­di. ABB ve Ak­yurt Be­le­di­ye­si yet­ki­li­le­riy­le tek­rar ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­de, talep edi­len par­se­lin ye­ter­siz ola­ca­ğın­dan, 101 bin 192 met­re­ka­re yü­zöl­çüm­lü par­se­lin daha uygun ola­ca­ğı so­nu­cu­na va­rıl­dı. 06 Tem­muz 2022 ta­rih­li ya­zı­mız ile uygun gö­rü­len par­se­lin Ma­li­ye ha­zi­ne­si­ne ka­yıt­lı ol­ma­sın­dan do­la­yı Milli Emlak Genel Mü­dür­lü­ğün­den tah­si­si­nin is­ten­me­si ge­rek­ti­ği ve bu sü­reç­te Be­le­di­ye­miz­ce de ge­rek­li tek­nik ve idari des­te­ğin ve­ri­le­ce­ği ken­di­le­ri­ne bil­di­ril­di. Bun­dan sonra ise Be­le­di­ye­mi­ze sü­re­ce iliş­kin her­han­gi bir bilgi ve­ril­me­di.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Hilal Ayık’tan Mansur Yavaş’a cevap: İşiniz gücünüz algı ve yalan