1. Haberler
  2. Yaşam
  3. Botanik Binicilik’te gelenek devam ediyor

Botanik Binicilik’te gelenek devam ediyor

featured
service

Ankara Türk Atlı Sporları Derneği Başkanı Haluk Türk’ün, Çubuk Yolu üzerinde açtığı Botanik Binicilik’te vatandaşlar geleneksel Türk biniciliği yöntemlerini öğreniyor.

İş in­sa­nı Haluk Türk, Çubuk yolu üze­rin­de Bo­ta­nik Kır Bah­çe­si ve res­ta­uran­tın yanı sıra Bo­ta­nik Bi­ni­ci­lik’i de hiz­me­te açtı. Bo­ta­nik Bi­ni­ci­lik’te ders alıp at bin­mek is­te­yen­le­re ata­la­rı­mı­zın bin­di­ği gibi Türk biniş yön­te­mi öğ­re­ti­li­yor. Diğer ata biniş yön­tem­le­rin­de be­de­nin ta­ma­mı­nın kul­la­nıl­dı­ğı­nı ancak ata­la­rı­mı­zın sa­de­ce ba­cak­la­rı­nı kul­la­na­rak kol­la­rı­nı ve el­le­ri­ni özgür bı­rak­tı­ğı­nı söy­le­yen Haluk Türk, bu yön­te­min geç­miş­te sa­vaş­lar­da Türk Or­du­su için büyük avan­taj sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­di.

“TÜRKLER YERDEYSE SAVAŞIN, ATLA GELİYORSA KAÇIN, SAVAŞMAYIN”

At bi­ni­ci­li­ği­nin ata­la­rı­mız­dan ak­ta­rıl­dı­ğı şe­kil­de Bo­ta­nik Bi­ni­ci­lik’te öğ­re­til­di­ği­ni kay­de­den Türk, “Arap atı ola­rak tarif edi­len­ler, Türk atı­dır. Türk bi­ni­şin­de bi­ni­ci ba­cak­la­rı­nı kul­la­nır, elini bağ­la­yıp, dört nala ko­şa­bi­lir, eğer olsun ol­ma­sın bi­ni­lir, el­le­ri­ni kul­lan­maz. Haç­lı­lar, der­miş ki; ‘Eğer Türk­ler yer­dey­se sa­va­şın, atla ge­li­yor­sa kaçın hiç sa­vaş­ma­yın’, atı ba­cak­la kul­lan­dık­la­rı için, Türk bi­ni­şi silah kul­lan­ma­ya da daha el­ve­riş­li­dir. Film­ler­de bir­ço­ğu­muz iz­le­mi­şiz­dir, Cü­neyt Arkın bi­ni­şi, Türk bi­ni­şi­dir. ” dedi.

AMA­CI­MIZ GE­LE­NEĞİ YA­ŞAT­MAK

Ata­la­rı­mız­dan miras kal­dı­ğı ha­liy­le yeni ne­sil­le­re bunu ak­tar­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­yen Türk, “Ta­rih­te Türk­le­rin ata biniş şekli böy­le­dir. ‘Atın üs­tün­de­ki Türk de­ğil­se yük­tür.’ diye bir söz var­dır. Der­ne­ği­mi­zin amacı ge­le­nek­sel ata biniş şek­li­ni ya­şat­mak­tır. Biz bunu para ka­zan­mak için yap­mı­yo­ruz, ta­ri­hi­mi­zi ya­şat­mak için ya­pı­yo­ruz. Bize pa­ray­la değil, gö­nül­le ge­len­ler lazım. Çünkü biniş şekli ger­çek­ten önem­li­dir. Türk bi­ni­şi ile ata binen kılıç gibi durur, at üs­tün­de oynar, dans eder, at üze­rin­de öz­gür­ce ha­re­ket eder. Bizim bi­ni­şi­miz savaş bi­ni­şi­dir” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Botanik Binicilik'te gelenek devam ediyor 1

“KARAR VERME SÜRECİNİ HIZLANDIRIR”

At bi­ni­ci­li­ği­nin insan üze­rin­de­ki et­ki­le­ri hak­kın­da da bilgi veren Türk, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü: “İnsa­nın ba­cak­la­rın­da­ki kas­lar sa­de­ce at bi­ni­ci­li­ği ve yüz­me­de ça­lı­şır, başka hiç­bir spor­da ça­lış­maz. Bu­nun­la be­ra­ber ayak tır­na­ğın­dan, saç te­li­ne kadar bütün vü­cu­dun ça­lı­şır. He­ye­can var, ad­re­na­lin var, ata bi­nen­ler yolda yü­rü­yü­şün­den belli olur, dim­dik yürür. Ve ki­şi­nin çabuk karar alma ye­te­nek­le­ri­ni ge­liş­ti­rir, kes­kin zeka gibi bun­la­rı da et­ki­ler. Bu ad­re­na­li­ni ya­şa­dı­ğı için kişi ce­sa­ret­le­nir, bu his­si­ya­tı at bi­ni­ci­li­ği ki­şi­ye ka­zan­dı­rır.
Ço­cuk­la­rın ge­li­şi­mi için de bu ne­den­le önem­li­dir, 8-10 ya­şın­da bi­ni­ci­lik öğ­re­til­me­ye baş­la­nı­la­bi­lir. Daha küçük yaşlarda bacaklar atın vücut şek­li­ni alır.

10 GÜNDE DE 1 AYDA DA ÖĞRENİLEBİLİR

Vücut ya­pı­sı es­te­tik ve çok ki­lo­lu de­ğil­se bi­ni­ci­lik öğ­ren­mek her­kes için uy­gun­dur, önem­li olan içi­niz­de­ki is­tek­tir. 30 da­ki­ka atın üze­rin­de duran ve eg­zer­siz ha­re­ket­le­ri­ni yapan ko­lay­lık­la yü­rü­ye­mez, bacak bacak üs­tü­ne ata­maz, acı verir. Er­te­si gün ata bin­mez­se­niz tek­rar o ağrı geç­mez. Haf­ta­da en az iki gün gel­me­si ge­re­kir ki, vü­cu­dun­da­ki ham­lı­ğı ata­cak. Eğer ara ve­ri­lir­se baş­tan baş­la­nıl­ma­sı ge­re­kir. Bir insan bi­ni­ci­li­ği 10 günde de, bir ayda da öğ­re­ne­bi­lir, dört nala çıkar. Ki­şi­nin ta­ma­men ken­di­ne bağlı.

Botanik Binicilik'te gelenek devam ediyor 2

“TÜRK İÇİN YAŞAM TARZIDIR”

At­la­rın Türk tarih ve kül­tü­rün­de­ki ye­ri­ni an­la­tan Doç. Dr. Sinan Ateş, “At spor­dan zi­ya­de bir Türk için yaşam tar­zı­dır, doğal ya­şa­mın bir par­ça­sı­dır” dedi.

“Yü­rü­mek, koş­mak, nefes almak neyse Türk­ler­de bu­nun­la bir­lik hale gel­miş­tir” diyen Ateş, “Me­se­la biz bunu Dede Kor­kut hi­ka­ye­le­rin­de gö­rü­yo­ruz, ‘At işler er öğü­nür’ diyor, bu bizim des­tan­la­rı­mı­za, hi­ka­ye­le­ri­mi­ze yan­sı­mış­tır. Dede Kor­kut hi­ka­ye­le­rin­de yine ge­çi­yor, ‘Yaya erin ümidi olmaz’ diyor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

ATI TÜRK­LER EVCİLLEŞTİRDİ

Ateş, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü; “At­la­rı ilk defa Türk­ler ev­cil­leş­tir­di, ata hük­me­di­yor­lar. Do­la­yı­sıy­la za­ma­na da hük­me­di­yor­lar, çünkü bir günü diğer mil­let­ler­den daha uzun ya­şı­yor­lar. Ta­ri­hi kesin ola­rak bi­lin­me­mek­le bir­lik­te mi­to­lo­jik kay­nak­lar­da bir Türk’ün her zaman atı­nın ol­du­ğu, Türk­ler­de­ki ina­nı­şa göre on­la­rın atla bir­lik­te doğ­du­ğu yer alır. Bir Türk atın­dan in­me­den gün­ler­ce vakit ge­çi­re­bi­li­yor. Ye­me­ği­ni onun üze­rin­de yi­ye­bi­li­yor, gün­lük ya­şa­mı­nı onun üze­rin­de idame et­ti­ri­yor. Hatta bazı mi­to­lo­jik kah­ra­man­lar­da Yunan mi­to­lo­ji­sin­de de bunu gö­rü­rüz, Türk mi­to­lo­ji­sin­de de bunu gö­rü­rüz. Yarı insan yarı at var­lık­lar var­dır. Türk­lü­ğün de atla bir­lik­te ya­ra­tıl­dı­ğı ve atın üze­rin­de çok uzun za­man­lar ge­çir­di­ği söy­le­nir. Türk ta­ri­hin­den atı çı­ka­rır­sa­nız, Türk ta­ri­hi ciddi şe­kil­de eksik ve yarım ka­la­cak­tır.

Türk­le­re sa­vaş­lar­da, hız ve ma­nev­ra an­la­mın­da bir ya­ya­ya na­za­ran çok ciddi et­ki­le­ri ol­muş­tur. Do­la­yı­sıy­la Türk­ler ci­han­gir bir mil­let, bu­nun­la ki­lo­met­re­le­ri atla çok daha hızlı bir şe­kil­de aşa­bi­li­yor. At üze­rin­de ok ata­bi­li­yor, Türk­le­rin ok­la­rı kı­sa­dır, atın üze­rin­de ma­nev­ra ya­pa­bi­lecek cins­ten­dir ve en önem­li şeyi de ta­ri­he, attan do­la­yı pan­to­lo­nu ve üzen­gi­yi he­di­ye eden Türk­ler­dir. Türk ta­ri­hi­ne ve sos­yal ya­şan­tı­sı­na da atın un­sur­la­rı­nın yan­sı­dı­ğı­nı söy­le­mek müm­kün­dür.

Botanik Binicilik’te gelenek devam ediyor
Yorum Yap