1. Haberler
  2. Akyurt
  3. AKSİAD Başkanı Murat Karakaş: Akyurt’ta huzur var

AKSİAD Başkanı Murat Karakaş: Akyurt’ta huzur var

featured
service

Akyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Murat Karakaş sorularımızı yanıtladı. Sanayicinin Akyurt’u neden tercih ettiğini anlatan Karakaş, ilçedeki kurumlar ile sanayicilerin uyum içerisinde çalıştığına dikkat çekti. Karakaş, “Bu bölgedeki sanayiciler mutlu insanlar, çünkü iş var, huzur var burada. İş ve huzur Akyurt’ta” diye konuştu.

AKSİAD Baş­ka­nı Murat Ka­ra­kaş ile AKSİAD’ın ça­lış­ma­la­rı üze­ri­ne bir söy­le­şi ger­çek­leş­tir­dik. İlçede 325 fab­ri­ka­nın bu­lun­du­ğu­nu ve 181 ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Ka­ra­kaş, TEK­NO­KENT ve ula­şım so­ru­nu­nun çö­zü­mü için metro ih­ti­ya­cı bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. Pur­sak­lar’daki mi­ting­de ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ise Ku­yu­ba­şı-Esen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı-Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Üni­ver­si­te­si metro hattı pro­je­si­nin ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­dı­ğını ve iha­le­si­ne çı­kı­la­ca­ğı açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

Ak­yurt’tu ta­nıt­mak adına da ça­lış­ma­lar sür­dür­dük­le­ri­ni ifade eden Ka­ra­kaş, yasal sü­re­ci devam eden der­nek bi­na­sı ve cami pro­je­si hak­kın­da da bilgi verdi. Ka­ra­kaş, “Der­nek bi­na­mı­zın gös­te­riş­li bir alan ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Çünkü Ak­yurt’a ya­kış­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Yet­ki­li­le­ri de bu­ra­ya davet et­me­miz, mi­sa­fir et­me­miz, Ak­yurt’u ta­nıt­ma­mız ge­re­ki­yor. Ta­nı­tım için de bir mekan şart. Önü­müz­de­ki yılın ikin­ci çey­re­ğin­de bi­tir­mek gibi bir he­de­fi­miz var” dedi.

AKSİAD Baş­ka­nı Murat Ka­ra­kaş ile yap­tı­ğı­mız söy­le­şi­miz şu şe­kil­de;

Kı­sa­ca ken­di­ni­zi ta­nı­ta­bi­lir mi­si­niz?
1974 An­ka­ra do­ğum­lu­yum, aslen Kas­ta­mo­nu­lu’yum. 3 çocuk ba­ba­sı­yım, ço­cuk­la­rı­mın bi­ri­si mimar, bir ta­ne­si avu­kat, bir ta­ne­si de Bil­kent’te oku­yor. Viola fir­ma­sı­nı 1998 yı­lın­da kur­dum, o gün­den bu­gü­ne kadar ofis mo­bil­ya­sı üre­ti­yo­ruz. Tür­ki­ye için­de 70’i aşkın ba­yi­miz var, 21 ül­ke­ye ih­ra­ca­tı­mız var. 5 ül­ke­de de kendi ma­ğa­za­la­rı­mız bulunuyor.

AKSİAD Başkanı Murat Karakaş: Akyurt'ta huzur var 1

“AKYURT’TAN 181 ÜLKEYE İHRACAT VAR”

AKSİAD’ın ku­ru­luş amacı nedir?
Ak­yurt Sa­na­yi­ci ve İş İnsan­la­rı Der­ne­ği 2002 yı­lın­da ku­rul­du ve o gün­den bu güne sa­ğol­sun, baş­kan­la­rı­mız o günkü şart­lar­da gö­rev­le­ri­ni la­yı­kıy­la ye­ri­ne ge­tir­di­ler. AKSİAD’da bun­dan ön­ce­ki dö­nem­de baş­kan ve­kil­li­ği ya­pı­yor­dum. 18 Ocak’taki genel ku­rul­la tek aday ola­rak, dost­la­rı­mız sa­ğol­sun gö­re­ve layık gördü. 17 ki­şi­lik bir yö­ne­tim kad­ro­muz var. Ak­yurt böl­ge­si ger­çek­ten de­ğer­li bir bölge, sa­na­yi ola­rak her sek­tör­den üre­tim yapan fab­ri­ka­la­rı­mız var. Ama se­si­mi­zi du­yur­mak için güçlü bir der­ne­ğe de ih­ti­ya­cı­mız var. Böl­ge­de ilk önce fab­ri­ka, iş­let­me sa­hip­le­ri­ne yö­ne­lik bir anket dü­zen­le­ye­rek ih­ti­yaç­la­rı­nı, ek­sik­le­ri­ni tes­pit ede­rek dos­ya­mı­zı ha­zır­la­ma­ya baş­la­dık. Bu dosya ta­mam­lan­dık­tan sonra kimin neye ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­na yö­ne­lik içe­rik­le ge­rek­li mer­ci­le­re ile­ti­leceğiz. Ak­yurt’tan 181 ül­ke­ye ih­ra­cat var. Böl­ge­de­ki fab­ri­ka­lar kendi ara­la­rın­da­ki ima­lat­la­rı bil­mi­yor­lar. Per­for­mans ola­rak yük­sek ka­li­te­de ça­lı­şı­yor­lar ve bir­bir­le­rin­den ha­ber­le­ri yok, bir­bir­le­rin­den ha­ber­dar et­me­miz ge­re­ki­yor.

70’İN ÜZERİNDE FABRİKA İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Sa­na­yi­ci neden Ak­yurt’u ter­cih edi­yor?
Fab­ri­ka­la­rın bu böl­ge­de ol­ma­sı­nın se­bep­le­rin­den bir ta­ne­si ya­tı­rım için arazi fi­yat­la­rı­nın uygun ol­ma­sıy­dı. Be­le­di­ye ve kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan da son de­re­ce des­tek­ler sağ­la­nı­yor­du. Bakir ve çok fazla gün­dem­de ol­ma­yan bir böl­gey­di. Dün­ya­nın her ta­ra­fı­na ih­ra­cat yapan Ülker, Man, Emek Elekt­rik, Asel­san gibi de­va­sa fir­ma­la­rı­mız var. Arazi uygun ol­du­ğu için bir anda üst seg­ment­te bir talep oldu ve şu anda 70’in üze­rin­de fab­ri­ka in­şa­atı devam edi­yor. Gün­den güne bü­yü­yor, bu bü­yü­me ne­ti­ce­sin­de or­ga­ni­ze ol­ma­mız ge­re­ki­yor. Ak­yurt bir or­ga­ni­ze sa­na­yi değil. Ama bi­li­yo­rum ki, ül­ke­miz­de­ki yüzde 50’nin üze­rin­de­ki or­ga­ni­ze sa­na­yi­den daha bü­yü­ğüz. Bugün Sin­can Or­ga­ni­ze Sa­na­yi kadar met­re­ka­re­miz var.

İlçe­de­ki fab­ri­ka sa­yı­sı nedir?
Şu anda der­ne­ği­mi­ze ka­yıt­lı olan 175 tane fab­ri­ka­mız var. Ama 325 tane fab­ri­ka var bu­ra­da, bir iş­let­me­nin iki, üç fab­ri­ka­sı da var bu böl­ge­de. Ör­ne­ğin bizim iki fab­ri­ka­mız var. Bu böl­ge­de­ki sa­na­yi­ci­ler mutlu in­san­lar, çünkü iş var, huzur var bu­ra­da. İş ve huzur Ak­yurt’ta.

“YEREL YÖNETİM İHTİYAÇLARIMIZI FAZLASIYLA KARŞILIYOR”

Yerel yö­ne­tim­den bek­len­ti­le­ri­niz neler?
Yerel yö­ne­tim ih­ti­yaç­la­rı­mı­zı faz­la­sıy­la çö­zü­yor. Ne ya­pa­bi­le­cek­le­ri ile il­gi­li her türlü des­te­ği alı­yo­ruz. Buna yö­ne­lik hiç­bir so­ru­nu­muz yok. Be­le­di­ye’den, ASKİ’den, Kay­ma­kam­lık’tan ge­re­ken tüm yar­dım­la­rı alı­yo­ruz, bu an­lam­da ek­si­ği­miz yok. Av­ru­pa’da ha­va­li­ma­nı­na metro git­me­yen hiç­bir baş­kent yok, tek An­ka­ra var. An­ka­ra’da bir­çok sa­na­yi böl­ge­si ve bin­ler­ce üre­ti­ci var. Ama yurt­dı­şı uçuş­la­ra ka­pa­lı ve müş­te­ri­le­ri­mi­zi di­rekt bu­ra­ya ge­ti­re­mi­yo­ruz. İstan­bul’a inip sonra bu­ra­ya ge­li­yor­lar. An­ka­ra mer­ke­ze 20 ki­lo­met­re­yiz. Metro ve TOKİ ça­lış­ma­sı ol­ma­yın­ca per­so­nel ge­tir­mek­te zor­la­nı­yo­ruz. Ama ya­tı­rım­cı­nın en büyük kor­ku­su per­so­nel bu­la­ma­ma kor­ku­su, bunun çö­zü­me ka­vuş­ma­sı ge­re­ki­yor.

“ANKARA’NIN DEĞİL, İÇ ANADOLUNUN FUAR ALANINA İHTİYACI VAR”

Ak­yurt sa­na­yi­ci­si Fuar Ala­nı­nı is­ti­yor mu, Ak­yurt’a ve sa­na­yi­ci­ye ne ka­zan­dı­rır?
Fuar alanı Ak­yurt’un değil An­ka­ra’nın, olaya böyle bak­mak ge­re­ki­yor. An­ka­ra bu­gü­ne kadar memur şehri ola­rak de­ğer­len­di­ril­di. An­ka­ra as­lın­da üre­tim şehri de ol­ma­lı. Üre­tim şeh­rin­de 7 gün 24 saat, 365 gün hiz­met veren bir fuar alanı ol­ma­sı ge­re­ki­yor. An­ka­ra’da bir fuar alanı ih­ti­ya­cı­mız var mı? Bence bu so­ru­ya cevap ara­ma­mız ge­re­ki­yor. Varsa en güzel yer ha­va­li­ma­nı ol­ma­sı ne­de­niy­le Ak­yurt’tur. Sa­de­ce An­ka­ra’nın değil İç Ana­do­lu’nun buna ih­ti­ya­cı var.

Ak­yurt’ta sizce TEK­NO­KENT ih­ti­ya­cı var mı sizce? Bu ko­nu­da üni­ver­si­te­ler­le her­han­gi bir gö­rüş­me­niz oldu mu?
Ta­bi­ki var. Çünkü Ak­yurt böl­ge­sin­de sa­de­ce metal üze­ri­ne ça­lış­mı­yo­ruz. Tüm sek­tör­ler­den fab­ri­ka­lar var. Bu­ra­ya ih­ti­ya­cı­mız var as­lın­da. Mes­lek Yük­sek Okulu yapma gibi kay­ma­kam­lı­ğın baş­lat­tı­ğı bir proje var. Per­so­nel so­ru­nu­nu çöz­mek­le bir­lik­te, bu­ra­yı bir de ta­sa­rım atöl­ye­le­ri­ne çe­vir­me­miz ge­re­ki­yor. Bir TEK­NO­KENT yap­ma­mız ge­re­ki­yor. Üni­ver­si­te­ler­le gö­rüş­me­miz oldu, kendi tü­zük­le­ri­ni ken­di­le­ri ha­zır­la­mak is­ti­yor­lar. İhti­yaç­lar doğ­rul­tu­sun­da işçi ara­yan fab­ri­ka sa­hip­le­ri var, iş ara­yan bir yeni nesil var. Bizim is­tek­le­ri­miz neler, on­la­rın is­tek­le­ri neler, ta­raf­la­rın bir­bir­le­ri­ni din­le­me­si lazım. İki kutbu yan yana ge­ti­re­mez­sek ba­şa­rı sağ­la­na­maz. Bizi yan yana ge­ti­re­cek­ler, bizim üni­ver­si­te­le­rin mü­te­vel­li he­ye­tin­de ol­ma­mız lazım. Masa ba­şın­da ra­por­lar ha­zır­lan­maz, sa­ha­da ra­por­lar ha­zır­la­nır. TEK­NO­KENT’i de Ak­yurt’a ka­zan­dır­ma­lı­yız.

Beyaz ya­ka­lı sa­yı­sı Ak­yurt’ta çok az, yer­le­şim alanı ola­rak neden il­çe­yi ter­cih et­mi­yor­lar?
Ak­yurt’ta bir alış­ve­riş mer­ke­zi yok, sos­yal ak­ti­vi­te­ler­den uzak, sa­de­ce ça­lış­ma en­deks­li bir bölge. Beyaz ya­ka­lı­lar de­di­ği­miz ida­re­ci mü­dür­ler, bölüm şe­fin­den, genel mü­dü­rü­ne kadar olan kad­ro­dan bah­se­di­yo­rum. Onlar neden Ak­yurt’a gel­sin­ler? Kendi özel araç­la­rı ol­ma­sı lazım, çünkü toplu ula­şım­la ge­le­me­ye­cek­ler. Ya da şir­ket on­la­ra araç tah­sis edilecek, öyle ge­le­cek­ler. Bir, bir buçuk saat yolda ge­çi­re­cek­ler ve bu­ra­da da iş ya­pa­cak­lar. An­ka­ra mer­kez­de ça­lı­şan­la­rın yüzde 70’inin yolu Ak­yurt’tan geç­miş­tir, bu­ra­da öğ­re­ni­yor­lar, pro­fes­yo­nel olu­yor­lar. Sonra belli başlı böl­ge­le­re gi­di­yor­lar çünkü on­la­rı bu­ra­ya bağ­la­ya­cak bir coğ­ra­fi durum söz ko­nu­su değil. Sin­can’da ev ki­ra­la­rı 4-5 bin lira, Ak­yurt’ta daire sa­yı­sı az ol­du­ğu için 7-8 bin lira, ki­ra­cı ol­mak­ta zor­la­şı­yor.

AKYURT’A 30 BİN KİŞİ ÇALIŞMAYA GELİYOR

Ak­yurt’taki fab­ri­ka­lar­da, Ak­yurt dı­şın­dan gelen ça­lı­şan sa­yı­sı hak­kın­da bilgi verir mi­si­niz?
Ak­yurt ve Çubuk’tan 10-12 bin ci­va­rı per­so­nel ça­lı­şı­yor. Pur­sak­lar’ı sınır ola­rak gö­rür­sek Ak­yurt’a 30 bin kişi ça­lış­ma­ya ge­li­yor. 30 bin ki­şi­yi biz mer­kez­den ta­şı­yo­ruz, günde bin tane ser­vis aracı per­so­nel ta­şı­yor. Bin araç­lık bir kon­voy her gün 70 km.’lik yol ya­pı­yor, bunun akar­ya­kı­tı­nı, tra­fi­ği­ni, har­ca­nan za­ma­nı göz önüne al­dı­ğı­mız­da hepsi mem­le­ke­ti­miz için kayıp.

AKSİAD Başkanı Murat Karakaş: Akyurt'ta huzur var 2

“AKYURT’U TANITMAMIZ GEREKİYOR”

Der­nek bi­na­sı ile bir­lik­te inşaa ede­ce­ği­niz cami pro­je­si hak­kın­da bilgi verir mi­si­niz?
Şu anda yasal sü­reç­le­ri devam edi­yor. İkisi bir­den komp­leks bir alan­da yer ala­cak. Der­nek bi­na­mı­zın gös­te­riş­li bir alan ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Çünkü Ak­yurt’a ya­kış­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Çö­züm­le­rin o bi­na­dan ol­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. İş in­san­la­rı ola­rak sı­kın­tı­la­rı­mı­zı ilk ağız­dan an­lat­ma­mız ge­re­ki­yor ve yet­ki­li­le­ri de bu­ra­ya davet et­me­miz, mi­sa­fir et­me­miz, Ak­yurt’u ta­nıt­ma­mız ge­re­ki­yor. Ta­nı­tım için de bir mekan şart. Önü­müz­de­ki yılın ikin­ci çey­re­ğin­de bi­tir­mek gibi bir he­de­fi­miz var.

Der­nek ola­rak sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri­niz­le bir­lik­te diğer ça­lış­ma­la­rı­nı­za yö­ne­lik bilgi ve­re­bi­lir mi­si­niz?
Gö­re­ve gel­di­ği­mi­zin 20. gü­nün­de 11 şeh­ri­mi­zi kap­sa­yan yüz­yı­lın fe­la­ke­ti ya­şan­dı. Aynı günün sa­ba­hı kay­ma­kam­lık ve be­le­di­ye­mi­zin ön­der­li­ğin­de 09:00’da kriz ma­sa­sı kur­duk. İlk tırı dep­rem böl­ge­si­ne 11’de çı­kart­tık. Gelen tüm ih­ti­yaç lis­te­si­ni or­ga­ni­ze edip 20’nin üze­rin­de yar­dım tırı gönderdik. Fab­ri­ka sa­hi­bi ar­ka­daş­la­rı­mız maddi ve ma­ne­vi yar­dım­da bu­lu­na­rak so­rum­lu­luk­la­rı­nı faz­la­sıy­la ye­ri­ne ge­tir­di. Aka­bin­de dep­rem­ze­de­ler böl­ge­mi­ze geldi, gelen va­tan­daş­la­rı­mız için de yar­dım pa­ket­le­ri ha­zır­la­dık, der­ne­ği­mi­zin de mi­sa­fir­le­ri oldu ve on­la­rı ağır­la­dık. Dep­rem böl­ge­si­ne kon­tey­ner­lar gön­der­dik, ku­man­ya gön­der­dik. Şu anda da dep­rem böl­ge­sin­den gelen va­tan­daş­la­rı­mı­zı iş sa­hi­bi yapma ko­nu­sun­da da çaba sarf edi­yo­ruz. Ya­pı­lan tüm ça­lış­ma­la­rı ve lis­te­le­ri de­tay­lı açık­la­mak is­te­mi­yo­rum, in­şal­lah böyle bir sı­na­vı bir daha ya­şa­ma­yız. Ak­yurt’taki sel fe­la­ke­tin­de de mağ­dur olan va­tan­daş­la­rı­mı­zın mo­bil­ya ih­ti­yaç­la­rı­nı, ça­ta­lı ka­şı­ğı­na kadar çöz­dük. Hatay’da da bir ana­oku­lu kur­duk.

AKSİAD Başkanı Murat Karakaş: Akyurt’ta huzur var