Süt üretimine ilgi arttı

Süt üretimine ilgi arttı

ABONE OL
Ocak 20, 2023 12:37
Süt üretimine ilgi arttı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Akyurt Süt Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulu 9 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşecek. Genel kurul öncesinde birliğin faaliyetleri hakkında konuşan Başkan Ahmet Çınar, birliğin kurulmasından bu yana süt üretiminde artış yaşandığını belirterek gelecek planlamaları hakkında konuştu.

BİRLİĞİN ÖNÜ AÇIK

Ak­yurt’ta hay­van­cı­lı­ğın ge­liş­me­si adına ‘Süt Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği’nin öne­mi­ne dik­kat çeken Baş­kan Çınar, her geçen gün üre­ti­ci sa­yı­sı­nın art­tı­ğı­nı be­lir­te­rek gün­lük top­la­nan süt mik­ta­rı­nın 1 tona ulaş­tı­ğı­nı söy­le­di. Ak­yurt’ta üre­ti­len süt­le­rin Ka­le­cik Ce­za­evi başta olmak üzere süt ürün­le­ri üre­ten te­sis­le­re ulaş­tır­dık­la­rı­nı kay­de­den Çınar, “Ak­yurt’ta üre­ti­ci­le­ri­miz­den top­la­dı­ğı­mız süt­le­ri Ka­le­cik Ce­za­evi gibi te­sis­le­re sa­tı­yo­ruz. Ak­yurt’un sü­tün­den elde edi­len ürün­le­ri yine il­çe­miz sa­kin­le­ri ile bu­luş­tur­mak is­ti­yo­ruz. Bu­ra­da üre­ti­len te­re­yağ, pey­nir, yo­ğurt gibi ürün­le­ri il­çe­miz sa­kin­le­ri ile bu­luş­tur­mak plan­la­rı­mız ara­sın­da yer alı­yor” diye ko­nuş­tu.

SÜT ÜRETİMİ AR­TA­CAK

“Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri­mi­zin her bi­ri­nin gay­ret­le­ri ile sek­tö­re can­lı­lık ge­ti­recek adım­lar at­ma­ya devam ede­ce­ğiz” diyen Ahmet Çınar, “Bir­lik ile çift­çi­le­ri­miz artık elde et­tik­le­ri sütü ko­lay­lık­la pa­zar­la­ya­bi­li­yor. ‘Nasıl ka­zanç sağ­la­ya­bi­li­rim?’ so­ru­nu or­ta­dan kalk­tı. Bu­nun­la be­ra­ber il­çe­miz­de­ki hem üre­ti­ci sa­yı­sı hem de hay­van sa­yı­sı her geçen gün art­ma­ya devam edi­yor. Dev­le­ti­mi­zin ver­di­ği da­mız­lık düve des­te­ği­ne de talep arttı. Üre­ti­ci­le­ri­miz %50 hibe ile bu des­tek­le­me­den fay­da­la­na­bi­le­cek­ler. İki yıl içe­ri­sin­de üre­ti­ci­le­ri­miz­le ortak ha­re­ket ede­rek elde edi­len ba­şa­rı­yı sür­dür­mek is­ti­yo­ruz.

Kongreye davet

Süt üre­ti­mi­ni daha da ar­tı­ra­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ola­ğan genel ku­ru­lun 9 Şubat’ta Ak­yurt Be­le­di­ye­si Nikah Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Çınar, çift­çi­le­ri ve ilçe sa­kin­le­ri­ni de da­vet­te bu­lun­du.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.