Nadir Çetinkaya’dan adaylık sinyali

Nadir Çetinkaya’dan adaylık sinyali

ABONE OL
Ocak 20, 2023 13:08
Nadir Çetinkaya’dan adaylık sinyali
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Genel seçim tarihi henüz netleşmese de partiler seçim startını verdi. Bununla beraber miletvekili aday adayları da ortaya çıkmaya başladı. İYİ Parti Ankara 2. Bölge Başkanı Nadir Çetinkaya adaylık sinyali verdi.

İYİ Parti An­ka­ra İl Baş­kan­lı­ğı’nın 29 Ocak 2023 ta­ri­hin­de ger­çek­le­şecek genel ku­ru­lu ön­ce­sin­de sos­yal medya he­sa­bın­dan bir açık­la­ma yapan Nadir Çe­tin­ka­ya, il yö­ne­ti­mi­ne aday ol­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek “Ve­ri­lecek olan her türlü va­zi­fe­yi de yine aynı inanç ve ka­rar­lı­lık­la bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Bu açık­la­ma Çe­tin­ka­ya’nın mil­let­ve­ki­li aday adayı ola­ca­ğı yo­rum­la­rı­na neden oldu.

“ADAY DEĞİLİM”
İYİ Parti An­ka­ra Ku­ru­cu İl Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­li­ği, İl Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı, 2. Bölge Baş­kan­lı­ğı gö­rev­le­rin­de bu­lu­nan Nadir Çe­tin­ka­ya sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da, “Kong­re­de İl Baş­kan­lı­ğı ve İl Yö­ne­ti­mi­ne aday de­ği­lim. Se­çi­lecek yeni baş­ka­nı­mı­za ve yö­ne­tim ku­ru­lun­da yer ala­cak dava ar­ka­daş­la­rı­ma şim­di­den ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum” ifa­de­le­ri ile il yö­ne­ti­mi­ne aday ol­ma­ya­ca­ğı­nı du­yur­du.

“AYNI İNANÇ VE KA­RAR­LI­LIK­LA…”
“Par­ti­mi­zin ku­ru­luş sü­re­cin­de ya­şa­dı­ğı­mız onca sı­kın­tı­ya rağ­men Sayın Genel Baş­ka­nı­mız Meral Ak­şe­ner’in li­der­li­ğin­de ce­sur­lar ve ‘İYİ’ler ha­re­ke­ti­ni bir­lik­te baş­lat­tık” diyen Çe­tin­ka­ya, açık­la­ma­sı­nı şu şe­kil­de sür­dür­dü; “Ül­ke­miz­de 63 şehri ge­ze­rek so­run­la­rı ye­rin­de in­ce­le­yip çözüm öne­ri­le­ri­mi­zi sun­duk, ‘İYİ’ bir ge­le­ce­ğin biz­le­ri bek­le­di­ği­ne ina­nan va­tan­daş­la­rı­mı­zın dert­le­ri­ne ortak olduk. Ül­ke­mi­zin ay­dın­lık ge­le­ce­ği adına par­ti­mi­ze gönül veren tüm dost­la­rı­mız bu sü­reç­te biz­le­ri yal­nız bı­rak­ma­ya­rak bu ül­ke­de ‘İYİ’le­rin­de ol­du­ğu­nu gös­ter­miş oldu. Par­ti­mi­zin gü­cü­ne güç katan ve ik­ti­da­ra ta­şı­yan bu yolda emek har­ca­yan, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi daim kılan tüm dava ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­rum. Uzun ve me­şak­kat­li yol­cu­lu­ğu­mu­zun son­ra­sın­da dün ol­du­ğu gibi bu­gün­de Genel Baş­ka­nı­mız Sayın Meral Ak­şe­ner’in ve par­ti­mi­zin em­rin­de hiz­met et­me­ye devam ede­ce­ğim. Ve­ri­lecek olan her türlü va­zi­fe­yi de yine aynı inanç ve ka­rar­lı­lık­la bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.