Merkez Cami düzenlemesi başlıyor

Merkez Cami düzenlemesi başlıyor

ABONE OL
Ocak 20, 2023 13:06
Merkez Cami düzenlemesi başlıyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Ak­yurt Be­le­di­ye­si Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nın daha güzel bir gö­rü­nü­me ka­vuş­ma­sı ve bazı ih­ti­yaç­la­rı da göz önüne ala­rak ta­ri­hi Ak­yurt Mer­kez Cami ve çev­re­sin­de dü­zen­le­me ça­lış­ma­sı­nı baş­lat­tı.
Geç­ti­ği­miz ay ihale edi­len alan­da ya­pı­la­cak in­şa­at ile Ak­yurt­lu­la­rın vakit ge­çi­re­bi­le­ce­ği güzel alan­lar or­ta­ya çı­ka­rı­la­cak.

“SÖZ VERDİĞİMİZDEN FAZLASINI YAPTIK”
Pro­je­yi de­ğer­len­di­ren Ak­yurt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilal Ayık “Gö­re­ve gel­me­den önce Ak­yurt için ha­zır­la­dı­ğı­mız ve du­yur­du­ğu­muz pro­je­le­ri­miz­den bir ta­ne­si­ni daha ha­ya­ta ge­çi­ri­yo­ruz. Mey­da­na yakın olan bu alan­da daha önce ka­mu­laş­tır­ma ça­lış­ma­sı ta­mam­lan­mış­tı. Şimdi ise pro­je­mi­zi ta­mam­la­yıp in­şa­at aşa­ma­sı­na ge­çi­yo­ruz. Mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 2 bin 255 met­re­ka­re arazi üze­rin­de bin 650 met­re­ka­re in­şa­at ala­nı­na sahip olan bir yapı ola­cak. Yapı iki kat­tan olu­şa­cak ve bod­rum ka­tın­da 961 met­re­ka­re alana sahip 27 araç­lık ka­pa­lı oto­park yer ala­cak. Zemin katta ise kü­tüp­ha­ne, sos­yal alan, 2 adet kurs alanı, ser­vis alanı, teras, ab­dest­ha­ne, erkek, kadın ve en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın kul­la­na­ca­ğı la­va­bo­lar yer ala­cak. Bu­gü­ne kadar söz ver­di­ği­miz proje ça­lış­ma­la­rı­mı­zın faz­la­sı­nı yap­mış ola­rak bu pro­je­yi de in­şal­lah en güzel ha­liy­le Ak­yurt’un hiz­me­ti­ne su­na­ca­ğız. Şim­di­den ha­yır­lı ve uğur­lu ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.” diye ko­nuş­tu.

Merkez Cami düzenlemesi başlıyor 2

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.