1. Haberler
  2. Akyurt
  3. Dikkat! Akyurt Belediyesi uyardı: 4 bin 810 TL cezası var!

Dikkat! Akyurt Belediyesi uyardı: 4 bin 810 TL cezası var!

featured
service

Ak­yurt Be­le­di­ye­si, yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de va­tan­daş­la­rı bil­gi­len­dir­mek ama­cıy­la önem­li bir du­yu­ru ya­yın­la­dı.

Du­yu­ru­da, kur­ban satış ve kesim iş­lem­le­ri­nin be­lir­le­nen yer­ler dı­şın­da ya­pıl­ma­sı­nın yasak ol­du­ğu be­lir­ti­le­rek, uyul­ma­sı ge­re­ken ku­ral­lar ve cezai yap­tı­rım­lar hak­kın­da bil­gi­len­dir­me ya­pıl­dı.
Be­le­di­ye­den ya­pı­lan açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di:

“Park, bahçe, cadde, sokak, bina ön­le­ri, mey­dan gibi umuma açık, kur­ban sa­tı­şı ve ke­si­mi­ne uygun ol­ma­yan yer­ler­de bu tür fa­ali­yet­ler­de bu­lun­mak ya­sak­tır. Ku­ra­la uy­ma­yan­la­ra Çevre Ka­nu­nu’nun 20’nci mad­de­si ge­re­ğin­ce 4 bin 810 lira idari para ce­za­sı uy­gu­la­na­cak­tır.”

Be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri, bu tür iş­lem­le­rin uygun ol­ma­yan yer­ler­de ya­pıl­ma­sı­nın hem çevre hem de halk sağ­lı­ğı açı­sın­dan olum­suz so­nuç­lar do­ğu­ra­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Ak­yurt Be­le­di­ye­si ay­rı­ca, her­han­gi bir ihlal du­ru­mun­da va­tan­daş­la­rın za­bı­ta ekip­le­ri­ne bil­di­rim­de bu­lu­na­bil­me­si için ile­ti­şim bil­gi­le­ri­ni pay­laş­tı:

Ak­yurt Be­le­di­ye­si Alo Za­bı­ta: 0312 844 21 55
Ak­yurt Be­le­di­ye­si What­sApp İhbar Hattı: 0530 918 09 18

Dikkat! Akyurt Belediyesi uyardı: 4 bin 810 TL cezası var!