1. Haberler
  2. Akyurt
  3. Büğdüz Özel Uygulama Eğitim Merkezi Yeniden İnşaa Ediliyor

Büğdüz Özel Uygulama Eğitim Merkezi Yeniden İnşaa Ediliyor

featured
service

Büğ­düz’de bu­lu­nan Özel Eği­tim Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi’nin yı­kı­la­rak ye­ri­ne ye­ni­si­nin ya­pıl­ma­sı ka­ra­rı alın­mış­tı. 2022 yı­lın­da inşa edil­me­si plan­la­nan ancak in­şa­at iha­le­si ge­ci­ken pro­je­yi bir ha­yır­se­ver iş in­sa­nı üst­len­di.

Büğdüz Özel Uygulama Eğitim Merkezi Yeniden İnşaa Ediliyor 1

16 DERSLİKLİ OKUL

Özel eği­ti­me ih­ti­ya­cı olan ço­cuk­lar için hiz­met ve­recek olan yeni Büğ­düz Özel Eği­tim Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi’nin ya­pı­mı­nı ha­yır­se­ver iş in­sa­nı Mu­har­rem Koca ger­çek­leş­ti­recek. Bu amaç­la, An­ka­ra Va­li­li­ği (İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü) ile Mu­har­rem Koca ara­sın­da 16 ders­lik­li Özel Eği­tim ve Uy­gu­la­ma Okulu ya­pı­mı için pro­to­kol im­za­lan­dı. Pro­to­kol, Vali Vasip Şahin’in hu­zu­run­da ger­çek­leş­ti­ril­di.

Büğdüz Özel Uygulama Eğitim Merkezi Yeniden İnşaa Ediliyor 2

3 BİN 500 MET­RE­KA­RELİK ALANA SAHİP

Yeni inşa edi­lecek olan Büğ­düz Özel Eği­tim Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi, 3 bin 502 met­re­ka­re­lik bir in­şa­at ala­nı­na sahip ola­cak. Pro­je­de, 16 ders­li­ğin yanı sıra çok amaç­lı salon, fiz­yo­te­ra­pi odası, 2 adet gör­sel sa­nat­lar atöl­ye­si, 2 adet müzik atöl­ye­si, 2 adet reh­ber­lik odası, oyun ve ra­hat­la­ma odası, sı­ğı­nak ve uy­gu­la­ma evi de yer ala­cak.

Büğdüz Özel Uygulama Eğitim Merkezi Yeniden İnşaa Ediliyor