DOLAR 18,4191 0.52%
EURO 17,8508 -1.1%
ALTIN 973,04-1,08
BITCOIN 3530661,77%
Ankara
16°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Bindallı Kursu başlıyor

Bindallı Kursu başlıyor

ABONE OL
Ağustos 9, 2022 13:42
Bindallı Kursu başlıyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Akyurtlular Derneği’nin daha önce duyurmuş olduğu bindallı kursunda kayıtlar devam ediyor. Geleneksel motifler üzerindeki değerlendirme sürecinin ardından bindallı kursunun Ağustos sonu itibariyle açılması planlanıyor.

Ak­yurt­lu­lar Der­ne­ği il­çe­nin ge­le­nek­le­ri­ni ya­şa­ta­bil­mek adına sür­dür­dü­ğü ça­lış­ma­la­ra devam edi­yor. Dü­ğün­le­rin es­ki­den ol­du­ğu gibi ge­le­nek­sel kı­ya­fet­ler­le ger­çek­le­şe­bil­me­si için düğün sa­hip­le­ri­ne üc­ret­siz bin­dal­lı sağ­la­na­cak. Halk Eği­tim usta öğ­re­ti­ci­si Başak Güney’in kur­si­yer­le­re ve­re­ce­ği eği­tim ise 6 ay bo­yun­ca sü­recek.

KURSİYER­LE­RE GELİR KA­PI­SI
Di­ki­len bin­dal­lı­lar sa­tı­şa su­nu­la­cak ve ha­zır­la­yan kur­si­ye­ler­le­re gelir elde etme im­ka­nı­ ta­nı­na­cak. Kur­si­yer sa­yı­sı­nın 18’e ulaş­tı­ğı­nı ve bu sa­yı­nın art­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni ifade eden Ak­yurt­lu­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Sa­dul­lah Çift­ci, Tür­ki­ye ge­ne­lin­den bindallı talebi bek­le­dik­le­ri­ni dile ge­tir­di.
Çift­ci, “Şu anda il­çe­miz­de geç­miş­te kul­la­nı­lan bin­dal­lı­la­rı in­ce­le­me­ye ve uygun mo­tif­le­ri de­ğer­len­dir­me­ye devam edi­yo­ruz. Bin­dal­lı­la­rı in­ce­le­di­ği­miz­de büyük emek ve ça­ba­nın iz­le­ri­ni gö­re­bi­li­yo­ruz. Kur­si­yer­le­ri­miz­de aynı şe­kil­de ge­le­nek­sel mo­tif­le­re uygun bir şe­kil­de bin­dal­lı iş­le­me­ye baş­la­ya­cak­lar. Gü­nü­müz­de in­san­la­rı­mız geç­mi­şe ve ge­le­nek­le­ri­mi­ze büyük ilgi du­yu­yor. Biz üre­ti­len ürün­le­re sa­de­ce il­çe­miz­den değil, ül­ke­miz ge­ne­lin­den talep bek­li­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ay­rı­ca, sa­tı­şa su­nu­lan bin­dal­lı­lar üze­rin­den der­ne­ğe gelir elde etme gibi bir he­def­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Çift­ci, “Temel ama­cı­mız geç­mi­şi­miz­le bağ­la­rı­mı­zı ko­par­ma­mak, özlem du­yu­lan eski gün­le­ri bir nebze de olsa ya­şa­ta­bil­mek. Der­ne­ği­miz baş­la­ta­ca­ğı bu kurs ile bir gelir elde et­me­yecek, sa­tış­lar­dan sağ­la­nan gelir sa­de­ce kur­si­yer­le­ri­miz için bir gelir ka­pı­sı ola­cak” dedi.

DÜĞÜN SAHİPLERİNE ÜC­RETSİZ VERİLECEK
Süreç içe­ri­sin­de atı­lan adım­lar­la bir­lik­te ‘Ak­yurt Bin­dal­lı­sı’ için tes­cil ala­cak­la­rı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­yen Ak­yurt­lu­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Sa­dul­lah Çift­ci, “Unu­tul­ma­ya yüz tut­muş bir çok de­ğe­ri­miz var, bun­lar­dan biri de dü­ğün­le­ri­miz. Da­ya­nış­ma­nın en güzel ör­nek­le­ri­nin ser­gi­len­di­ği geç­miş­te­ki dü­ğün­le­ri­miz­de Ak­yurt bin­dal­lı­sı önem­li bir yere sa­hip­ti. Bu ge­le­nek bun­dan böyle ya­şa­ma­ya devam edecek. Düğün yapan Ak­yurt­lu­la­rı­mı­za 50’ye yakın bin­dal­lı­yı tes­lim ede­ce­ğiz, hiç bir ücret talep edil­me­yecek, tek bek­len­ti­miz temiz bir şe­kil­de tek­rar iade edil­me­si ola­cak, her yaşa uygun be­den­ler­de bin­dal­lı­lar iş­le­necek” dedi. ‘Kül­tü­rü­mü­ze sahip çık­mak is­ti­yo­ruz” diyen Çift­ci, ta­nı­tım de­fi­le­si dü­zen­le­ye­rek Ak­yurt Bin­dal­la­rı ve Ak­yurt adını da ta­nı­ta­cak fa­ali­yet­ler­de bu­lu­na­cak­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.

Bindallı Kursu başlıyor 2

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.