BBP Akyurt İlçe Başkanı Tüfekci: Cumhurla birlikte kazanacağız

BBP Akyurt İlçe Başkanı Tüfekci: Cumhurla birlikte kazanacağız

ABONE OL
Aralık 27, 2022 16:03
BBP Akyurt İlçe Başkanı Tüfekci: Cumhurla birlikte kazanacağız
0

BEĞENDİM

ABONE OL

BBP Akyurt İlçe Başkanı Mustafa Tüfekci yaklaşan genel seçimlere dair açıklamalarda bulundu. Cumhur ittifakı olarak ‘Adayımız Erdoğan’ diyen Tüfekci, “Sevdamız Türkiye, hedef 2023, Cumhurla birlikte kazanacağız” diye konuştu.

6’LI DEĞİL, 7’Lİ MASA
“BBP’nin yeri dün ol­du­ğu gibi de bu­gün­de Cum­hur İtti­fa­kı­nın ya­nı­dır.” diyen Tü­fek­ci, “Mil­let it­ti­fa­kı bu­gü­ne kadar hangi ko­nu­da çözüm öne­ri­le­ri­ni ma­sa­ya koydu ve somut açık­la­ma­lar­la mil­le­tin kar­şı­sı­na çıktı. Ku­ru­lan masa çıkar or­tak­lı­ğı üze­ri­ne ku­ru­lu, Tür­ki­ye’nin ge­lecek plan­la­ma­sı­nı yap­mak gibi bir dert­le­ri yok. Bir­bi­ri­ne ben­ze­mez par­ti­le­rin bir araya ge­le­rek kur­du­ğu or­tak­lık sa­de­ce se­çi­mi ka­za­na­bil­me or­tak­lı­ğı­dır. Aday­la­rı­nı be­lir­le­mek­te bile zor­la­nan ve an­la­şa­ma­yan ma­sa­nın or­tak­la­rı si­ya­set üre­te­bil­me ve ül­ke­yi yö­ne­te­bil­me ye­ti­si­ne de sahip de­ğil­ler. Kaldı ki böyle bir dert­le­ri de yok. Diğer ta­raf­tan Mil­let İtti­fa­kın­da ma­sa­nın 6’lı değil, 7’li ol­du­ğu­nu da mil­le­ti­miz gö­rü­yor ve far­kın­da” diye ko­nuş­tu.

ABB’YE ELEŞTİRİ
An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Ak­yurt’a 3 buçuk yıl içe­ri­sin­de bir eser ka­zan­dı­ra­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Tü­fek­ci, “Yerel yö­ne­tim­ler va­tan­da­şın de­ğer­len­dir­me ya­pa­bil­me­si için ol­duk­ça önem­li. Şeh­ri­miz­den ba­ka­lım, 3,5 yılda Ak­yurt’umuza An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ne ka­zan­dır­mış, hangi ya­tı­rım­la­rı yap­mış? Sa­de­ce Ak­yurt değil, An­ka­ra’ya bir eser dahi bı­ra­ka­ma­dı­lar. Yap­tık­la­rı sos­yal yar­dım­la­rı bile el­le­ri­ne yüz­le­ri­ne bu­laş­tı­ran bir yö­ne­tim var kar­şı­mız­da. Cum­hur İtti­fa­kı be­le­di­ye­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı ise or­ta­da. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin büt­çe­si ve im­kan­la­rı göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da, Ak­yurt’umuz­dan kı­yas­la­ya­lım, bunun çok al­tın­da bir büt­çe­ye sahip Ak­yurt Be­le­di­ye­miz ilçe hal­kı­nın ya­şa­mı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak pro­je­le­re imza attı. Mil­let Bah­çe­si, Genç­lik Mer­ke­zi, kü­tüp­ha­ne­ler, lo­kal­ler, yol ça­lış­ma­la­rı… ABB ve Ak­yurt Be­le­di­ye­si’ni hiz­met ko­nu­sun­da yan yana ge­ti­re­lim. Ka­za­nan or­ta­da. Bizim der­di­miz va­tan­da­şa hiz­met gö­tür­mek. Hem ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği hem de il­çe­mi­zin ge­le­ce­ği adına bizim ta­ra­fı­mız belli. Ada­yı­mız Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan’dır. Sev­da­mız Tür­ki­ye, hedef 2023, Cum­hur­la bir­lik­te ka­za­na­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.