DOLAR 18,4888 0.01%
EURO 17,8136 0.41%
ALTIN 972,150,97
BITCOIN 3740116,15%
Ankara
22°

KAPALI

16:22

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Başkan Hilal Ayık: Akyurt’a verilen sözler yerine getirilmedi

Başkan Hilal Ayık: Akyurt’a verilen sözler yerine getirilmedi

ABONE OL
Nisan 2, 2022 13:34
Başkan Hilal Ayık: Akyurt’a verilen sözler yerine getirilmedi
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Ak­yurt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilal Ayık, Çay TV’de ‘Murat Er­do­ğan’la Bakış Açısı’ prog­ra­mı­nın ko­nu­ğu oldu. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Ak­yurt’ta rutin işler dı­şın­da hiz­me­ti ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Ayık, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si şu anda vakıf fa­ali­yet­le­ri yü­rü­tü­yor, temel ru­tin­le­ri ak­sa­ta­rak yü­rü­tü­yor. Ama An­ka­ra’ya katma değer sağ­la­ya­cak, An­ka­ra mar­ka­sı­nı daha da par­la­ta­cak, daha da yük­sel­tecek, viz­yo­ner proje ma­ale­sef yok” dedi.

“SEÇİM ÖNCESİ VA­AD­LER YERİNE GETİRİLMEDİ”
‘Ak­yurt Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden ye­ter­li hiz­met­le­ri ala­bil­di mi?’ so­ru­su­na cevap veren Ak­yurt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilal Ayık, seçim ön­ce­si ve­ri­len söz­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ği­ni kay­det­ti. Baş­kan Yavaş’ın se­çim­den önce id­di­alı bir söy­lem­de bu­lun­du­ğu­nu ve ‘Biz ge­re­kir­se büyük ya­tı­rım­lar yap­ma­ya­ca­ğız ama An­ka­ra’da hiç kimse ya­ta­ğa aç gir­me­yecek’ sözü ver­di­ği­ni söy­le­yen Ayık, “Ancak ba­kı­yo­ruz ön­ce­ki dö­nem­le­re göre ya­pı­lan yar­dım­lar azal­mış, ya­tı­rım­da yap­mı­yor­su­nuz, bu­ra­da­ki çe­liş­ki nedir? Be­le­di­ye­ler va­tan­da­şı­nın ya­nın­da olmak zo­run­da. Yavaş’ın mez­ba­ha sözü vardı, hatta bu işin et en­teg­re­ye kadar var­dı­rı­la­ca­ğı­nın sözü ve­ril­di. Şimdi mez­ba­ha El­ma­dağ’a ya­pı­lı­yor. Mez­ba­ha Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si uk­te­sin­de olan bir iştir” diye ko­nuş­tu.

“METRO’DA TOPU TACA AT­TI­LAR”
Ha­va­li­ma­nı met­ro­su ko­nu­sun­da da bir­çok ba­ha­ne üre­til­di­ği­ni dile ge­ti­ren Ayık, “Ha­va­li­ma­nı met­ro­su sözü vardı. Bu sa­de­ce bizi değil An­ka­ra’nın bü­tü­nü­nü il­gi­len­di­ren konu ve bu ko­nu­da da çok id­di­alı ko­nuş­muş­tu. Gel­di­ği­miz nok­ta­da Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı izin ver­me­di de­di­ler, fi­zi­bi­li­te­si ya­pı­lı­yor de­di­ler, pek çok ba­ha­ne üre­til­di. Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­mız­la gö­rüş­tü­ğü­müz­de, ne bir evrak git­miş, ne bir baş­vu­ru­da bu­lu­nul­muş, ne de bir gi­ri­şim ya­pıl­mış as­lı­na top taca atıl­mış” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“GÖK­ÇEK DÖNEMİNDEKİ AS­FAL­TIN ZE­KA­TI­NI AT­MA­DI­LAR”
“Sayın Baş­kan’a se­çim­den önce ko­nuş­mak kolay geldi” diyen Ayık, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü: “An­ka­ra Tür­ki­ye’nin en pa­ha­lı su­yu­nu içi­yor dedi, in­di­rim­de bu­lu­na­ca­ğım dedi, suya zam ya­pıl­dı, as­ga­ri üc­ret­li­nin ula­şım be­de­li­nin kar­şı­la­na­ca­ğı­na kadar id­di­alar vardı, An­ka­ra ne­re­dey­se şu anda Tür­ki­ye’nin en pa­ha­lı ula­şım ya­pı­lan şehri ko­nu­mun­da. Bunu da zam yap­ma­dan çö­ze­bi­le­cek­ken sırf EGO’ya da zam ya­pa­bil­mek için bu yolu ter­cih etti. Ula­şım­da da söy­le­ni­len ya­pıl­ma­dı. Bir gel­sin­ler çevre il­çe­le­re, bizim böl­ge­le­ri­miz en büyük alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı­nı, as­fal­tı, hiz­me­ti, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne geç­tik­ten sonra aldı. Ben açık söy­le­ye­yim daha Melih Gök­çek dö­ne­min­de atı­lan as­fal­tın ze­ka­tı­nı at­ma­dı­lar Ak­yurt’a, çok eleş­ti­ri­yor­lar ya, gel­sin­ler bak­sın­lar ne kadar hiz­met ya­pıl­dı”

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.