DOLAR 15,8975 0.32%
EURO 16,8447 -0.15%
ALTIN 939,71-0,07
BITCOIN 4802873,13%
Ankara
12°

AÇIK

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Başkan Ayık yerel siyaseti eleştirdi: Siyaset etik olmalı

Başkan Ayık yerel siyaseti eleştirdi: Siyaset etik olmalı

ABONE OL
Nisan 2, 2022 13:42
Başkan Ayık yerel siyaseti eleştirdi: Siyaset etik olmalı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Ak­yurt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilal Ayık, Çay TV’de ‘Murat Er­do­ğan’la Bakış Açısı’ prog­ra­mı­nın ko­nu­ğu oldu. Erdoğan’ın sorularına yanıt veren Ayık, yerel siyasete de değindi.

ASKİ’nin alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan sokak yol­la­rın­da so­run­lar ya­şan­dı­ğı­nı ve as­falt atıl­ma­da ge­cik­me ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­yen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, il­çe­de­ki si­ya­set­çi­le­rin ko­nu­yu çarp­ıttı­ğı­nı ifade etti.

So­kak­lar­la il­gi­li prob­lem­le­re dair ilçe baş­kan­la­rı­nın ‘so­kak­lar Ak­yurt Be­le­di­ye­si’ne ait’ söy­le­min­de bu­lu­ğu­nu ifade eden Ayık, “Cadde de olsa, so­kak­ta olsa ASKİ kaz­dıy­sa as­fal­tı ASKİ ata­cak, topu taca at­ma­ya gerek yok, ka­zıl­dı ancak ye­tiş­ti­ri­le­me­di deyin, dü­rüst olun. Üzü­lü­yo­rum, bu­gü­ne kadar il­çe­miz­de si­ya­set se­vi­ye­li bir şe­kil­de gitti ama yu­ka­rı­da­ki ortam ne yazık ki son za­man­lar­da bizim il­çe­mi­ze de yan­sı­ma­ya baş­la­dı. Diğer si­ya­si par­ti­ler­den si­ya­set etik çer­çe­ve­de ya­pı­lır­sa, yalan söy­len­mez­se güzel” diye ko­nuş­tu.

AK­YURT YA­TI­RIM ŞAMPİYONU
Ak­yurt’a ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­dan bah­se­den Ayık, “Biz proje ya­zı­yo­ruz, gu­rur­la söy­le­mek is­ti­yo­ruz, geç­ti­ği­miz yıl ya­tı­rı­ma büt­çe­mi­zin yüzde 45’ini ayır­dık, bu sene yüzde 51,3, biz An­ka­ra’nın ya­tı­rım şam­pi­yo­nu il­çe­si­yiz. Ya­tı­rı­ma en çok pay ayı­ran il­çe­si­yiz” dedi.

YENİ OKUL­LAR AÇI­LA­CAK
Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın Ak­yurt’a eği­tim ala­nın­da ya­pa­ca­ğı ya­tı­rım­lar­dan da bah­se­den Baş­kan Ayık, “Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­mız il­çe­miz­de yeni bir il­ko­kul, yeni bir or­ta­okul ya­pa­cak, 8 ders­lik­li büyük bir ana­oku­lu ya­pa­cak. Özel kar­deş­le­ri­miz için özel eği­tim okulu ya­pa­cak. Mes­lek li­se­mi­zin atöl­ye­le­ri­ni ye­ni­le­yecek, mes­le­ki eği­tim yö­nün­de de Ak­yurt güzel adım­lar attı, sa­na­yi ile iş­bir­li­ği ya­pıl­dı, atöl­ye­le­ri­mi­zi de ge­niş­le­te­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Diğer ta­raf­tan Ayık, Ak­yurt’ta ya­pı­mı devam eden Dev­let Has­ta­ne­si pro­je­si­nin kaba in­şa­atı­nın ta­mam­lan­dı­ğı­nı, il­çe­nin 70 ya­tak­lı has­ta­ne­ye ka­vu­şa­ca­ğı­nı ve Mil­let Bah­çe­si gibi büyük bir pro­je­ye de Ak­yurt’un ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı­nı dile ge­tir­di. Ayık, Ha­nım­lar Lo­ka­li, Genç­lik Mer­ke­zi, ve Yüzme Ha­vu­zu gibi Ak­yurt Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lan pro­je­le­rin de­tay­la­rı­na da de­ğin­di.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP