Başkan Ayık: Bir kuruş borcumuz yok

Başkan Ayık: Bir kuruş borcumuz yok

ABONE OL
Ocak 1, 2022 10:41
Başkan Ayık: Bir kuruş borcumuz yok
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Ak­yurt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilal Ayık, be­le­di­ye­nin 2022 yılı büt­çe­si­ni de­ğer­len­dir­di. Be­le­di­ye­yi borç­suz al­dık­la­rı­nı ve borç­suz dev­re­de­cek­le­ri­ni söy­le­yen Baş­kan Ayık, 2022’de de ya­tı­rım­la­rın hız kes­me­den devam ede­ce­ği­ni dile ge­tir­di.

Genç­ler, ha­nım­lar, öğ­ren­ci­ler ve yaş­lı­lar olmak üzere top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra imza ata­cak­la­rı­nı kay­de­den Ayık, il­çe­ye 3 yeni ha­nım­lar lo­ka­li daha ka­zan­dı­rı­la­ca­ğı­nı müj­de­le­di. Diğer ta­raf­tan Ak­yurt Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 2022 yı­lın­da ya­pı­la­cak olan pro­je­ler ara­sın­da yeni bir kü­tüp­ha­ne ile en­gel­siz yaşam mer­ke­zi yer alır­ken, yaş­lı­la­rın da vakit ge­çi­re­bi­le­ce­ği me­kan­lar plan­la­nı­yor.

GENÇLİK MERKEZİ VE YÜZME HAVUZU GÜN SAYIYOR

Ak­yurt Be­le­di­ye büt­çe­si­nin ve­rim­li ve etkin bir şe­kil­de kul­lan­mak adına ge­rek­si­nim­le­rin ve ön­ce­lik­le­rin be­lir­len­di­ği­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Ayık, devam eden pro­je­ler ara­sın­da yer alan Genç­lik Mer­ke­zi ve Mil­let Bah­çe­si’nin ise 2022 yılı içe­ri­sin­de Ak­yurt­lu­la­rın kul­la­nı­mı­na açı­la­ca­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.

Ak­yurt Be­le­di­ye­si Baş­ka­nı Hilal Ayık, “2022 yı­lın­da hem genç­le­ri­mi­ze hem yaş­lı­la­rı­mı­za hem de ha­nım­la­rı­mı­za yö­ne­lik ham­le­le­ri­miz ola­cak. Devam eden pro­je­le­ri­mi­zi de önü­müz­de­ki yıl içe­ri­sin­de ilçe hal­kı­mı­zın kul­la­nı­mı­na aça­ca­ğız. Mil­let Bah­çe­si ile Genç­lik Mer­ke­zi ve Yüzme Ha­vu­zu 2022’de hiz­met ver­me­ye baş­la­ya­cak” dedi.

2022’DE 3 YENİ HA­NIM­LAR LOKALİ

Ak­yurt Be­le­di­ye büt­çe­si­nin ve­rim­li ve etkin bir şe­kil­de kul­lan­mak adına ge­rek­si­nim­le­rin ve ön­ce­lik­le­rin be­lir­len­di­ği­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Ayık, Ha­nım­lar Lo­ka­li­nin büyük ilgi gör­dü­ğü­nü be­lir­te­rek sa­yı­nın ar­tı­rı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti. Ye­şil­te­pe’de fa­ali­ye­te geçen Ha­nım­lar Lo­ka­li hak­kın­da ko­nu­şan Ayık, “2022’de ağır­lı­ğı ha­nım­lar lo­ka­li­ne ve­re­ce­ğiz. Ye­şil­te­pe Ma­hal­le­miz­de lo­ka­li­mi­zi açtık, ha­nım­la­rı­mız ol­duk­ça mem­nun, yakın za­man­da çocuk ge­li­şi­mi öğ­ret­me­ni­miz lo­ka­li­miz­de hiz­met ve­recek. Ha­nım­la­rı­mız ço­cuk­la­rı­nı ema­net ede­rek eği­tim­le­ri­ne devam edecek” dedi.
TOKİ, Yıl­dı­rım Ma­hal­le­si ile bir­lik­te Ti­mur­han veya Ata­türk Ma­hal­le­sin­de yeni Ha­nım­lar Lo­ka­li’nin te­me­li­ni 2022 yı­lın­da ata­cak­la­rı­nı kay­de­den Ayık, “Ti­mur­han veya Ata­türk Ma­hal­le­miz­de, Yıl­dı­rım Ma­hal­le­miz­de ya­pa­ca­ğı­mız te­si­sin ko­nu­mu­na göre karar ve­re­rek net­leş­ti­re­ce­ğiz. Pro­je­miz­de hem lokal ya­pa­ca­ğız hem orada müf­tü­lü­ğü­mü­zün kurs aç­ma­sı için alan sağ­la­ya­ca­ğız, ço­cuk­la­rı­mı­za 4-6 yaş Kur’an Kursu için alan sağ­la­ya­ca­ğız. TOKİ’den bu yönde çok talep geldi, alt katı müf­tü­lü­ğü­müz hiz­met­le­ri için, üst katı da ha­nım­la­rı­mı­zın kurs­la­rı için ayı­ra­ca­ğız. Bu­ra­da da oku­ma-yaz­ma, el sa­nat­la­rı, enst­rü­man kurs­la­rı gibi fark­lı kurs­la­rı­mız ve­ri­lecek” şek­lin­de ko­nuş­tu.

İKİNCİ KÜ­TÜP­HA­NE GELİYOR

Genç­le­re ve eği­ti­me yö­ne­lik ya­tı­rım­lar­dan da bah­se­den Ayık, “İkinci bir kü­tüp­ha­ne aça­ca­ğız. İlk kü­tüp­ha­ne­mi­zi açtık, genç­le­ri­miz bu­ra­da sıra bek­li­yor. Bu bir yön­den iyi güzel bir iş yap­mı­şız, bir yön­den de yet­me­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Yeni kü­tüp­ha­ne­mi­zi ya­par­ken, Kül­tür Ba­kan­lı­ğı­mız­dan da­nış­man­lık hiz­me­ti ala­ca­ğız. Ba­kan­lık­tan gelip heyet in­ce­le­di­ği zaman daha ni­te­lik­li bir eseri il­çe­mi­ze ka­zan­dır­mış ola­ca­ğız” dedi.

EN­GELSİZ YAŞAM İÇİN ‘MER­KEZ’
“En­gel­siz Yaşam Mer­ke­zi’mizi il­çe­mi­ze ka­zan­dı­ra­ca­ğız” di­ye­rek en­gel­li­le­re yö­ne­lik proje ha­zır­la­dık­la­rı­nı açık­la­yan Ayık, “Mil­let Bah­çe­mi­zin için­de çok güzel bir me­kâ­nı­mız var. Be­le­di­ye­mi­zin araç­la­rıy­la ar­ka­daş­la­rı­mı­zı ta­şı­mak su­re­tiy­le et­kin­lik­ler dü­zen­le­ye­ce­ğiz. Müzik atöl­ye­si, resim atöl­ye­si gibi atöl­ye­le­ri­miz ola­cak, de­tay­lı bir proje ha­zır­la­dık ve bu­ra­da çe­şit­li et­kin­li­ke­ri de ger­çek­leş­ti­re­rek ken­di­le­ri­ni ge­liş­ti­re­bi­le­cek­ler” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

YAŞ­LI­LA­RA MÜJDE
Genç­ler, öğ­ren­ci­ler ve ka­dın­la­ra yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın ya­nın­da yaş­lı­la­rı­mız için de yeni me­kan­lar oluş­tu­ra­cak­la­rı­nı kay­de­den Ayık, “Bir de cami ce­ma­ati­mi­ze müj­de­miz var. Sey­yid Bur­ha­ned­din Ca­mi­miz­de ta­zi­ye evi­mi­zin ya­nın­da de­de­le­ri­mi­ze bu­ra­da vakit ge­çi­re­bi­le­cek­le­ri bir me­kâ­nı hiz­met­le­ri­ne su­na­ca­ğız. Ta­zi­ye ol­ma­dı­ğı gün­ler­de de­de­le­ri­mi­zin çayı, çor­ba­sı, ik­ram­la­rı per­so­ne­li­miz ta­ra­fın­dan su­nu­la­cak. Mer­kez­le de sı­nır­lı kal­ma­ya­cak ben­zer bir pro­je­yi Ye­şil­te­pe Ma­hal­le­miz­de de ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz. Bu­ra­da bu­lu­nan ca­mi­mi­zin ya­nın­da yer alan par­kı­mız­da da aynı şe­kil­de de­de­le­ri­mi­zin kul­la­nı­mı­na yeni bir alanı açmış ola­ca­ğız. Diğer ma­hal­le­le­ri­miz­de de ih­ti­yaç ve ta­le­be göre bu pro­je­mi­zi ge­niş­le­te­ce­ğiz. Aynı za­man­da bu­ra­da te­le­viz­yon da sey­re­de­bi­le­cek­ler” dedi.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

rk

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.