1. Haberler
  2. Akyurt
  3. Akyurt’ta Tarım Zararlılarıyla Mücadele Sürüyor

Akyurt’ta Tarım Zararlılarıyla Mücadele Sürüyor

featured
service

Ent­reg­re Kont­rol Ürün Yö­ne­ti­mi (EKÜY) pro­je­si kap­sa­mın­da Ak­yurt’ta ta­rım­da za­rar­lı can­lı­lar­la mü­ca­de­le sü­rü­yor. Proje çer­çe­ve­sin­de, üre­ti­len seb­ze­le­rin has­ta­lık, za­rar­lı canlı ve tuzak kont­rol­le­ri dü­zen­li ola­rak ya­pı­lı­yor.

Ak­yurt İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü Beşir Sun­gur, ÇKS ka­yıt­lı üre­ti­ci­le­rin bah­çe­le­rin­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi verdi. Sun­gur, il­çe­de seb­ze­ler­de do­ma­tes gü­ve­si ve yeşil kurt gibi za­rar­lı­lar­la mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, fe­ro­mon tu­zak­la­rı kul­la­na­rak bu za­rar­lı­la­rın bit­ki­le­re zarar ver­me­si­ni en­gel­le­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı ifade etti. Sun­gur, “İlçe­miz­de do­ma­tes­ler­de iki za­rar­lı var: do­ma­tes gü­ve­si ve yeşil kurt. Seb­ze­le­re zarar veren can­lı­lar­la mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Fe­ro­mon tu­zak­la­rıy­la bu za­rar­lı­la­rın bit­ki­le­ri has­ta­lan­dır­ma­sı­nı ön­le­mek için ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­ruz” dedi.

3 ZA­RAR­LI­YA KARŞI MÜ­CA­DE­LE

Ki­raz­da sinek ve el­ma­da iç kurdu karşı da ön­lem­ler al­dık­la­rı­nı be­lir­ten Sun­gur, ulu­sal dü­zey­de önem­li teh­dit oluş­tu­ran üç büyük za­rar­lı­nın da kont­rol al­tın­da tu­tul­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Sun­gur, “Ay­rı­ca ulu­sal an­lam­da üç büyük za­rar­lı var. Tüm dün­ya­yı da teh­dit eden kah­ve­ren­gi ko­kar­ca bö­ce­ği, ge­nel­lik­le Ka­ra­de­niz’de gö­rü­lü­yor. Ancak ili­miz­de de gö­rül­me­ye baş­lan­dı. İlçe­mi­ze de gel­me­si du­ru­mun­da hemen önlem al­ma­mız lazım. Bu ne­den­le An­ka­ra’da pro­je­ye dahil olan il­çe­miz­de bu bö­ce­ğin doğal düş­ma­nı olan sa­mu­ray arısı, ens­ti­tü­de üre­ti­li­yor ve bay­ram­dan sonra bah­çe­le­ri­miz­de sa­lı­nı­mı­nı ya­pa­ca­ğız” diye ko­nuş­tu.

Sun­gur ay­rı­ca, Ak­de­niz meyve si­ne­ği ve mısır kök kurdu için tu­zak­lar asa­rak il­çe­miz­de var­lı­ğı­nı takip ede­rek ça­lış­ma­la­rı­nın da devam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Top­lam­da 22 bah­çe­miz­de bu za­rar­lı can­lı­lar­la mü­ca­de­le edi­yo­ruz ve dü­zen­li ta­ki­bi­ni ya­pı­yo­ruz” dedi.

5 ÇİFTÇİYE ÖDÜL

Seb­ze­ler­de ilaç ka­lın­tı­sı ol­ma­ma­sı için de ça­lış­ma yü­rüt­tük­le­ri­ni ifade eden Sun­gur, Yap­ra­ğı yenen seb­ze­ler­de özel­lik­le marul, kı­vır­cık ve may­da­noz gibi ürün­ler­den nu­mu­ne ala­rak ana­li­ze gön­der­dik­le­ri­ni dile ge­tir­di. Sun­gur, “Ak­yurt’ta ilaç kul­la­nı­mı­nı azalt­tık. En son al­dı­ğı­mız nu­mu­ne­ler­de beş çift­çi­mi­zin ürün­le­ri temiz çı­kın­ca on­la­rı da ödül­len­dir­dik. Aynı za­man­da or­ga­nik gübre da­ğı­tı­mı da ya­pı­yo­ruz. Tü­ke­ti­ci­nin sağ­lı­ğı açı­sın­dan fa­ali­yet­le­ri­miz devam edi­yor ve de­ne­tim­le­ri­mi­zi bu an­lam­da sür­dü­re­ce­ğiz” dedi.

Akyurt’ta Tarım Zararlılarıyla Mücadele Sürüyor