Akyurt Belediyesi mutlu aileler için adım atıyor

featured
service

Ak­yurt Be­le­di­ye­si ağus­tos ayı mec­lis top­lan­tı­sın­da, ev­len­me­yi plan­la­yan çift­le­re yö­ne­lik yeni bir karar alın­dı. Be­le­di­ye, ev­len­me­ye baş­vu­ran çift­le­re “Ev­li­lik Ön­ce­si Eği­tim Prog­ra­mı” çer­çe­ve­sin­de eği­tim ve­ril­me­si ama­cıy­la İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile iş bir­li­ği yapma ka­ra­rı aldı.

Eği­tim prog­ra­mı, aile­le­rin güç­len­me­si­ni ve mutlu bir top­lum oluş­tu­rul­ma­sı­nı he­def­li­yor. Aile Eği­ti­mi ve İle­ti­şi­mi baş­lı­ğı ile dü­zen­le­nen prog­ram, aile ha­ya­tı­nın fark­lı yön­le­ri­ni ele ala­rak ya­şa­mın de­ği­şik dö­nem­le­rin­de kar­şı­la­şı­la­bi­lecek so­run­lar hak­kın­da bilgi ve­ri­yor ve bu so­run­la­rın çö­zü­mü­ne yar­dım­cı ola­cak be­ce­ri­ler ka­zan­dır­ma­yı amaç­lı­yor.

SEMİNER DÜZENLENECEK
Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı Aile ve Top­lum Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len ev­li­lik ön­ce­si eği­tim el reh­ber­le­ri ve bro­şür­le­ri, yeni ev­le­necek çift­le­re da­ğı­tı­la­rak on­la­rın ev­li­lik ön­ce­si bil­gi­len­me­le­ri­ne katkı sağ­la­ya­cak. Ay­rı­ca, İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü iş bir­li­ği ile dü­zen­le­necek se­mi­ner­ler ara­cı­lı­ğıy­la, bi­rey­le­rin uzun ömür­lü ve sağ­lık­lı ev­li­lik­ler kur­ma­la­rı­na des­tek olun­ma­sı plan­la­nı­yor.
Ay­rı­ca, ya­pı­la­cak olan et­kin­lik­ler kap­sa­mın­da or­ta­ya çı­ka­cak gi­der­le­rin Be­le­di­ye­nin bütçe im­kan­la­rı doğ­rul­tu­sun­da kar­şı­lan­ma­sı da ko­mis­yon­ca uygun bu­lun­du. Karar, mec­lis top­lan­tı­sın­da oy bir­li­ği ile kabul edil­di.

Akyurt Belediyesi mutlu aileler için adım atıyor